Minimálna sieť v domácej ošetrovateľskej starostlivosti nie je naplnená

Limitácia výkonov zo strany zdravotných poisťovní (ZP) a nedostatok sestier, to sú v súčasnosti najväčšie problémy, s ktorými bojujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). "Poisťovne nedostatočne dotujú tento segment zdravotnej starostlivosti a to tým, že obmedzujú a limitujú výkony," skonštatoval pre TASR Zdenko Mikulička, predseda Asociácie poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska (APOSS).

"Vo všeobecnosti ale robia ZP to, že nás brzdia, lebo neschvaľujú niektoré výkony alebo ich frekvenciu," dodal. S nedostatkom finančných prostriedkov sú tak spojené ďalšie problémy a to v podobe nedostatku zdravotných sestier a odmietania pacientov. "Nemôžeme zaplatiť väčší počet sestier, lebo dostávame obmedzené prostriedky, a nemôžeme realizovať ani to, čo by sme mali," doplnil Mikulička s tým, že tak nie je naplnená minimálna verejná sieť v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tá od roku 2004 do roku 2009 stanovuje 603 sestier a od roku 2009 - 808,6 sestier v zariadeniach ADOS. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií však k 31. decembru 2008 pracovalo v agentúrach 432,91 sestier.

"V zmluvách s poskytovateľmi sa môžeme zaviazať len k takým úhradám, ktoré sú kryté reálnymi zdrojmi. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) všetky finančné prostriedky rozdeľuje do jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti, na základe potrieb svojich poistencov tak, aby im zabezpečila kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť," reagovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová s tým, že poisťovňa uzatvára zmluvy s každým poskytovateľom DOS, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Podľa hovorkyne ZP Apollo Radoslavy Miklášovej je rozsah hradenej zdravotnej starostlivosti dohodnutý v zmluve, súčasťou ktorej je aj zoznam výkonov, ktoré ZP danému poskytovateľovi uhrádza. Tento zoznam je vytváraný v spolupráci so zástupcami ADOS a APOSS. Poisťovňa podľa jej slov nepožaduje potvrdzovanie návrhov na prijatie poistenca do DOS, neobmedzuje dĺžku tejto starostlivosti ani neurčuje rozsah výkonov realizovaných pre daného poistenca. O nutnosti, rozsahu výkonov, ako aj dĺžke starostlivosti zodpovedá ošetrujúci lekár poistenca. "V prípade, že zdravotný stav poistenca požaduje aj iné výkony, ako sú dohodnuté v platnej zmluve a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preukáže schopnosť tieto výkony z hľadiska odborného a personálneho vykonať, ZP nemá námietky k ich úhrade," dodala Miklášová.

Ministerstvo zdravotníctva podľa slov hovorkyne Zuzany Čižmárikovej o celom probléme vie. "Aj preto sme požiadali ADOS, aby nám napísali zoznam sestier, ktoré by rady pracovali, ale nemôžu, lebo ZP ich nezaplatia," uviedla v tejto súvislosti. O probléme vie aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý dohľadom vo všetkých ZP zistil, že v dohliadanom období (1. 1. 2009 až 31. 5. 2009) nemali ZP zmluvných poskytovateľov DOS v rozsahu verejnej minimálnej siete podľa nariadenia vlády. Poisťovne tým porušili povinnosť vyplývajúcu zo zákona o zdravotných poisťovniach. Úrad podľa slov hovorca Milana Michaliča uložil všetkým poisťovniam opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku s termínom jeho splnenia do konca tohto roka.

Dodržiavanie verejnej minimálnej siete v podmienkach ZP je podľa Miklášovej problémom, ktorý vyplýva z neplnenia personálnych požiadaviek žiadateľov DOS podľa vyhlášky ministerstva. Poisťovňa dostáva žiadosti na uzatvorenie zmluvného vzťahu s ADOS, ktoré musí zamietnuť z dôvodu neplnenia personálnych požiadaviek žiadateľa. "ZP Apollo aktívne oslovuje poskytovateľov DOS a robí maximum preto, aby naplnila minimálnu sieť. Sme pripravení uzavrieť zmluvu s každým žiadateľom, ktorý splní materiálno-technické a personálne požiadavky v zmysle legislatívy," vysvetlila hovorkyňa poisťovne. Tento rok upravovala tomuto segmentu ZP Apollo vzhľadom na nárast počtu svojich poistencov zmluvné objemy. "K úprave zmluvne dohodnutých objemov pristupujeme podľa potreby a s ohľadom na disponibilné zdroje. Posledná úprava prebehla k 30. júnu 2009," doplnila Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: