SOI kontrolovala bezpečnosť zariadení detských ihrísk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala od 8. do 26. júna tohto roka celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu bezpečnosti zariadení detských ihrísk. Z 83 kontrol, boli nedostatky zistené v 68 prípadoch, čo predstavuje 81,9 percenta.

Inšpekcia prekontrolovala 125 detských ihrísk a 969 na nich umiestnených zariadení. "Počet celkom zistených nedostatkov bol 361, pričom na jednom zariadení sa mohlo vyskytnúť viacero nedostatkov aj rôzneho charakteru," uvádza SOI na svojej internetovej stránke. Cieľom kontroly bolo zistiť, či tieto výrobky z hľadiska ich konštrukčného vyhotovenia, inštalácie a údržby vyhovujú bezpečnostným požiadavkám platných predpisov. Za účelom získania komplexného pohľadu na stav týchto priestorov určených pre hru detí hodnotila SOI aj celkový stav detských ihrísk ako takých.

Kontrolu vykonali len na ihriskách nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. Jej predmetom boli zariadenia detských ihrísk (napr. kĺzačky, kolotoče, lanovky, hojdačky či kývavé zariadenia) navrhované, inštalované alebo používané na detských ihriskách. "Kontrola bola zameraná nielen na rizikové prvky zapríčinené nesprávnym konštrukčným vyhotovením, ale bola oproti minulosti rozšírená aj o kontrolu nedostatkov vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie alebo údržby. Toto je dôvodom prečo boli nedostatky zistené až na 83,6 percenta zo všetkých kontrolovaných ihrísk. V porovnaní s minulosťou, kedy boli sledované len konštrukčné nedostatky, ide o zdvojnásobenie počtu ihrísk s nedostatkami," konštatuje SOI.

Nedostatky konštrukčného charakteru predstavovali 36,8 percenta, nedostatky z inštalácie 39,6 percenta a nedostatky z údržby 23,6 percenta zo všetkých zistených nedostatkov. "Tento výsledok len potvrdil skutočnosť, že zakúpenie detského ihriska nie je koncom, ale len začiatkom, pretože aj pôvodne bezpečné detské ihrisko sa nesprávnou inštaláciou, nedodržaním bezpečných vzdialeností, prítomnosťou prekážok v okolí zariadení, ale aj opotrebovaním, pôsobením vandalov a počasia môže stať miestom, ktoré je pre dieťa nebezpečné," konštatuje inšpekcia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: