Jediné spracovateľské laboratórium pupočníkovej krvi v SR zavŕšilo 10 rokov svojej činnosti

Pred desiatimi rokmi - 29. septembra 1999 - začalo svoju činnosť prvé, a doposiaľ aj jediné, špecializované vedecko-výskumné a spracovateľské laboratórium na spracovanie, zamrazenie a uskladnenie pupočníkovej krvi na Slovensku. Laboratórium je prevádzkované občianskym združením Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (Eurocord–Slovakia). Od začiatku svojho vzniku odborné aktivity koordinuje doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. – vedúci Katedry hematológie a transfúziológie FZŠŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Laboratórium Eurocord–Slovakia vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR na spracovanie a uskladnenie pupočníkovej krvi v súlade s požiadavkami legislatívy SR. Počas 10-tich rokov svojej činnosti odborní pracovníci bratislavského laboratória vyšetrili, spracovali, zamrazili a uskladnili viac než 15 000 jednotiek pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu dieťaťa.

Verejný register získal pupočníkovú krv od takmer 2 000 dobrovoľných darkýň, z ktorých približne 300 jednotiek bolo zaradených do medzinárodnej databázy kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a sú k dispozícii pacientom kdekoľvek na svete. Ďalších takmer 200 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi je v súčasnosti v procese zaradenia. Rozvoj verejného registra pupočníkovej krvi na Slovensku je zabezpečený aj vďaka podpore z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Podľa výročnej správy medzinárodnej databázy BMDW obsahuje práve pupočníková krv spracovaná v laboratóriu Eurocord-Slovakia najvyšší priemerný počet jadrových buniek, v porovnaní s ostatnými registrami vo svete. Ide o významný parameter, ktorý je jedným z rozhodujúcich kritérií na výber vhodnej transplantačnej jednotky pre pacienta. Uvedený fakt len potvrdzuje vysokú úroveň kvality slovenského laboratória v celosvetovom meradle.

„Tento rok verejný register zaznamenal dôležitý medzník. Tri jednotky pupočníkovej krvi od dobrovoľných darkýň boli poskytnuté na liečbu pacientom do USA,“ uviedol MUDr. Zohdy Hamid, zakladateľ registra a predseda správnej rady Eurocord-Slovakia.

Na podporu detského transplantačného programu v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave Eurocord-Slovakia spracováva a zamrazuje aj krvotvorné bunky z kostnej drene pre detských onkologických pacientov. Počas roka laboratórium spracuje kostnú dreň približne pre 20 detí.

S použitím pupočníkovej krvi majú svoje skúsenosti už aj slovenskí pediatri. Pupočníková krv súrodenca bola doposiaľ na Slovensku použitá pri liečbe 5-tich detí trpiacich závažnými ochoreniami, ako chronická leukémia, Blackfan-Diamondova anémia, dedičné metabolické ochorenie adrenolekodystrofia a aplastická anémia. Vlastná pupočníková krv bola na Slovensku úspešne použitá na podporu krvotvorby pri liečbe 7-mesačného chlapca s nádorom mozgu.

Autor článku: Ing. Jana Tavačová

Dátum zverejnenia: