Súhlas rodiča k interrupcii neplnoletej je prekážkou k jej prístupu

Požiadavka súhlasu zákonného zástupcu s interrupciou vytvára pre neplnoletú ženu, ktorá sa pre interrupciu rozhodla, prekážku prístupu k bezpečnej a včasnej interrupcii. "Takáto požiadavka môže predĺžiť proces vyhľadania potrebných služieb, čo môže u nich viesť k tomu, že sa pokúsia vyvolať si potrat samy alebo vyhľadať utajené služby," hovorí Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)na Slovensku.

Preto by podľa jej slov neplnoletá žena mala mať možnosť uplatniť si svoje právo na informácie a služby súvisiace s prerušením tehotenstva bez potreby súhlasu zákonného zástupcu. "Podľa uznávaných medzinárodných ľudskoprávnych štandardov majú štáty povinnosť zabezpečiť, aby prístup žien k službám zdravotnej starostlivosti nebol obmedzovaný na základe toho, že nemajú súhlas rodičov alebo zdravotníckych orgánov, pretože sú vo svojom konaní slobodné. Ak je trestnoprávna zodpovednosť na Slovensku stanovená na 14 rokov, mala by byť obdobne stanovená aj ľudskoprávna samostatnosť rozhodovať o vlastnej osobe," uviedla ďalej Sedláková.

Služby, súvisiace s umelým prerušením tehotenstva, by mali byť všestranne, teda fyzicky, časovo aj finančne dostupné. Zodpovednosťou každého štátu je podľa Sedlákovej vypracovať nezaujaté, na dôkazoch podložené normy a klinické odporúčania, ktoré zabezpečia, aby tieto služby boli vyhovujúce z vedeckého a medicínskeho hľadiska a mali zodpovedajúcu kvalitu. Mali by sa pravidelne aktualizovať so zreteľom na pokrok v technológiách a postupoch.

So zrušením súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej ženy pred vykonaním umelého prerušenia tehotenstva počíta návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré novelu v týchto dňoch predložilo do Legislatívnej rady vlády. Táto povinnosť je totiž podľa rezortu v rozpore so súčasne platným zákonom o umelom prerušení tehotenstva. "Navrhovaná úprava zákona je v súlade so odporúčaniami vypracovanými WHO, ktoré sa týkajú prístupu k bezpečnej a komplexnej interrupčnej starostlivosti a ktoré boli prijaté členskými štátmi," dodala Sedláková.

WHO zároveň zdôrazňuje, že je nevyhnutné systematicky vychovávať a vzdelávať najmä mladých ľudí v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, aby sa na jednej strane zabránilo vzniku nežiaducich udalostí, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a budúci život, na druhej strane, aby ľudia mali dostatok informácií a vedomostí pre zodpovedné správanie a kvalifikované rozhodovanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: