Zákon o ochrane nejafčiarov sa nedodržuje všade

Od nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane nefajčiarov bolo inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) v rámci Košického kraja prekontrolovaných celkom 1373 prevádzkarní z hľadiska dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov v platnom znení. Pre TASR to uviedol krajský riaditeľ SOI pre Košický kraj Daniel Horváth.

„Zákon o ochrane nefajčiarov upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu, pred škodlivými účinkami aktívneho a pasívneho fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, ako i podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu,“ spresnil Horváth. Dodal, že nedostatky, teda porušenie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia, v ktorom je zakázané fajčenie, upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste, bolo zistené v 217 prevádzkarňach. Porušení povinnosti v priestoroch, kde je zákaz fajčenia, umiestniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona, bol zistený v 298 prevádzkach.

„Chýbajúce upozornenie verejnosti na zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov bolo zistené v štyroch prevádzkach. Predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov bol zistený v 29 prevádzkarniach,“ doplnil Horváth. Deväť podnetov bolo na nedodržanie povinností ustanovených v zákone o ochrane nefajčiarov podaných zo strany spotrebiteľov. „V jednom prípade bol podnet opodstatnený, chýbal oznam o zákaze predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a v jednom prípade bol podnet spotrebiteľa odstúpený na šetrenie príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Išlo o podnet poukazujúci na fajčenie v priestoroch, v ktorých je to podľa zákona zakázané,“ spresnil informáciu krajský riaditeľ SOI.

Od 1. septembra platí zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 percent z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia. „V uvedenom období bolo zo strany Inšpektorátu SOI pre Košický kraj prekontrolovaných 11 prevádzok zariadení spoločného stravovania, pričom nedostatok spočívajúci v absencii oznamu o zákaze fajčenia a oznamu s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušení zákona, bol zistený v jednej prevádzkarni,“ uzavrel Horváth.

Prevádzkovatelia v Trnave sa nefajčiarsky zákon snažia rešpektovať

Septembrové kontroly dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov nepriniesli pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave poznatky o jeho porušovaní. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia hygieny výživy Anny Sedláčkovej neboli pri kontrolách v trnavskom regióne zistené porušenia, preto nemuseli kontrolóri siahnuť k sankciám. Kontroly, či prevádzkovatelia splnili literu zákona a fajčenie zo svojich zariadenie buď vylúčili, alebo nefajčiarsku časť od fajčiarskej oddelili, vykonáva RÚVZ v Trnave priebežne od 1. apríla, kedy nadobudla novela zákona o ochrane nefajčiarov platnosť. „V našom regióne sme za ten čas zistili spolu šesť porušení zákazu fajčenia, po čom sa začalo správne konanie voči prevádzkovateľom. V jednom prípade je rozhodnutie o uložení pokuty právoplatné a pokutu už prevádzkovateľ aj uhradil. V ostatných prípadoch rozhodnutie o uložení pokuty ešte nie je právoplatné,“ uviedla Sedláčková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: