MZ SR: Záujem o prostriedky z eurofondov má 32 žiadateľov

Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo a zaregistrovalo 32 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Operačného programu zdravotníctvo, s názvom Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 15 miliónov eur (452 miliónov Sk). Minimálna výška NFP na projekt je 350.000 eur (10,54 milióna Sk), maximálna výška je 2 milióny eur (60,3 milióna Sk). Celková požadovaná výška NFP predstavuje 41.803.534,52 eur (1,26 miliardy Sk). 

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia (EK) schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky vo výške 250 miliónov eur (7,531 miliardy Sk), ktoré SR v programovom období 2007-2013 môže čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: