Európa sa pripomenie týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V rámci kampane Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík sa v období od 19. do 23. októbra uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) a jej partneri. V celej Európe sa budú konať stovky podujatí a aktivít zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Dlhodobo známym faktom je, že hodnotenie rizík je základným predpokladom riadneho riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia. Riaditeľ EÚ-OSHA Jukka Takala tvrdí, že "existuje veľa dobrých príkladov spoločností, dokonca aj malých spoločností, ktoré pravidelne vykonávajú účinné hodnotenie rizík, stále však existujú nedostatky, ktoré sa naša kampaň snaží odstrániť".

Cieľom európskeho týždňa je zvýšiť povedomie a presadzovať význam hodnotenia rizík pre každé pracovisko. EÚ-OSHA a jej partneri tak robia prostredníctvom: podpory zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších kľúčových strán pri aktívnej účasti na celoeurópskej kampani, zvyšovania povedomia o právnej zodpovednosti a praktickej potrebe hodnotiť riziká na pracovisku, podpory jednoduchého postupného prístupu k hodnoteniu rizík, čo je možné dosiahnuť pomocou voľnej literatúry dostupnej na webovej stránke EÚ-OSHA, či podpory podnikov pri uskutočňovaní vlastného interného hodnotenia rizík.

EÚ-OSHA prvýkrát vyzvala európskych partnerov, aby sa pripojili ku kampani a pomohli šíriť jej odkaz. Na túto výzvu úspešne reagovalo 43 spoločností a organizácií, ktoré tvrdo pracujú na tom, aby hodnotenie rizík zohrávalo významnú úlohu. Počas európskeho týždňa budú predovšetkým aktívne organizovať činnosti v celej Európe.

Národný inšpektorát práce (NIP) SR ako národné kontaktné miesto EÚ-OSHA participuje na príprave už XXII. medzinárodnej konferencie na tému "Aktuálne otázky bezpečnosti práce", ktorá sa organizuje v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Konferencia je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 21-ročnou tradíciou. Cieľom je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. Ďalším podujatím v rámci kampane "Hodnotenie rizík" je aj seminár určený malým a stredným podnikom z oblasti poľnohospodárstva, ktorý sa bude konať v Nitre. "Cieľom je zvýšiť povedomie a vyzvať zamestnávateľov na vykonávanie hodnotenia rizík, zdôrazniť význam kvality hodnotenia a zmeniť názor zamestnávateľov na proces hodnotenia rizík, že nie je nevyhnutne komplikovaný a byrokratický a nemusia ho vykonávať len odborníci," uviedla hovorkyňa NIP Slavěna Vorobelová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: