Všeobecní lekári žiadajú zvýšiť kompetencie všeobecných praktikov

Zvýšenie kompetencií lekárov prvého kontaktu v ich ambulanciách žiadajú všeobecní praktickí lekári v deklarácii z XXX. výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá po troch dňoch prednášok a diskusií dnes skončila v Bojniciach. Deklaráciu TASR poskytol prezident spoločnosti Peter Lipták.

Všeobecní lekári (VL) v nej konštatujú, že o zdravotný stav obyvateľov v SR dnes nie je optimálne postarané. Oproti krajinám OECD, v ktorých poskytujú komplexnú starostlivosť vo svojich ambulanciách všeobecní lekári, dochádza v SR k zaostávaniu vo výsledkoch zdravotnej starostlivosti. "Stále výraznejšie sa to prejavuje v dosahovanej strednej dĺžke života, zvyšuje sa trend úmrtnosti obyvateľov. Existuje množstvo ďalších dôkazov o nedostatočnosti nášho systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je postavený prevažne na špecialistoch," uvádza sa v dokumente. Lekári takisto zdôrazňujú, že aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich dokumentoch adresovala v máji tohto roka členským štátom jednoznačnú urgenciu sústrediť sa pri budovaní zdravotníckych systémov na rozvoj primárnej starostlivosti. Tieto dokumenty v pléne WHO schválili aj predstavitelia súčasnej vlády SR. Preto vítajú a aj očakávajú podporu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a vyhlasujú, že sú pripravení vláde pomáhať plniť tieto záväzky.

"Žiadame MZ SR, aby zabezpečilo programy populačnej prevencie a starostlivosti o chronicky chorých pacientov v ambulanciách VL, ktoré navrhujeme a ktoré sú potrebné na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti. Je to potrebné preto, aby sa zlepšilo zdravie obyvateľov, aby sa dosiahlo efektívnejšie využitie finančných zdrojov a lepšia rovnosť v zdraví," uvádza sa ďalej v deklarácii. Lekári ministerstvo žiadajú, aby v rámci kategorizačnej komisie pre lieky vytvorilo pracovnú skupinu pre primárnu starostlivosť zloženú z odborníkov, všeobecných lekárov z praxe, ktorá by garantovala uvoľnenie potrebných liekov pre všeobecných lekárov. SSVPL ponúka ministerstvu svoje odborné kapacity.

Zároveň požadujú od zdravotných poisťovní, aby zmenili intersektorálne členenie zdrojov tak, aby začali manažovať zdravotný systém v prospech pacientov. V deklarácii ubezpečujú občanov, že všeobecní lekári sú si vedomí zodpovednosti za ich zdravie a sú pripravení prevziať plne aj zodpovednosť súvisiacu s poskytovaním kompetentnej primárnej zdravotnej starostlivosti. "Vieme zvládnuť cukrovku, astmu, vysoký tlak, alergickú nádchu a iné ochorenia, ak sú tieto v počínajúcich a stabilizovaných štádiách aj v našich ambulanciách a rovnako kvalitne, ako to robia špecialisti. Aj v okolitých krajinách vrátane Českej republiky už existujú zdravotné systémy s kompetentnou primárnou zdravotnou starostlivosťou. Pre občana to znamená lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára pre nekomplikované stavy. Napríklad na diagnostiku a liečbu bežných chronických ochorení alebo dokonca iba na predpísanie liekov u stabilizovaných chronických pacientov nie je potrebná návšteva špecialistu. Na druhej strane, ak špecialisti nebudú mať preplnené ambulancie ľahkými prípadmi, tak sa budú môcť dôkladne venovať zložitým pacientom. Znamená to oveľa lepšiu zdravotnú starostlivosť o komplikovaných pacientov," zdôrazňujú všeobecní lekári v závere deklarácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: