Novela zákona o zdravotnej službe má znížiť náklady zamestnávateľov

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 ľudí nevykonávajúcich rizikové práce, by od budúceho roku nemuseli mať zmluvu s tímom pracovnej zdravotnej služby, ale len s lekárom alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciou. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Táto zmena by mala znížiť náklady zamestnávateľov, čím rezort reaguje na svetovú finančnú a hospodársku krízu.

Novela zákona prináša i doplnenie poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie všeobecným lekárom okrem ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka aj lekárovi pracovnej zdravotnej služby v rozsahu vyžiadania a naopak. Vzájomným poskytovaním údajov sa má predísť duplicitným vyšetreniam. Nemalo by sa taktiež zabudnúť na prípadné závažné kontraindikácie pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou rekondičných pobytov návrh zákona alternatívnym spôsobom upravuje aj poskytovanie rehabilitácie v súvislosti s prácou pre zamestnancov. Alternatívou k pobytovej forme rekondičného pobytu má byť rehabilitácia v súvislosti s prácou poskytovaná priebežne počas vykonávania rizikovej práce. V rámci nej zamestnávateľ nebude musieť zamestnancovi zabezpečovať a uhrádzať ubytovanie, celodenné stravovanie a cestovné náklady mimo miesta bydliska.

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad. Zamestnávateľ si ju môže zabezpečiť vlastnými odbornými zamestnancami, alebo môže zmluvne dohodnúť jej vykonávanie dodávateľským spôsobom s právnickou osobou alebo fyzickou osobou–podnikateľom, ktoré majú oprávnenie vydané na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: