Na úhradu nedoplatkov z ročného zúčtovania ostávajú posledné dni

Už len niekoľko dní ostáva na uhradenie nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (RZP) za rok 2008. Platitelia, ktorým nedoplatok vyšiel tri eurá (90 Sk) a viac, by tak mali urobiť do 2. novembra 2009, keďže 31. október pripadá tento rok na sobotu.

Nedoplatok za zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ, má povinnosť odviesť tento zamestnávateľ. Ak klient neuhradí nedoplatok v zákonnom termíne, ZP si môže uplatniť nárok na úrok z omeškania na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo vydaním výkazu nedoplatkov.

"Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa preplatok platiteľovi poistného po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vráti v rovnakom termíne, teda do 2. novembra 2009," vysvetlila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová. ZP ponúkajú viacero spôsobov ako nedoplatok zaplatiť. Buď bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na kontaktných miestach poisťovne. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár. "ZP môže na základe písomnej žiadosti platiteľa povoliť splátky nedoplatku z RZP, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude tento platiteľ schopný zaplatiť nedoplatok z RZP a riadne plniť povinnosť - platiť preddavky na poistné," vysvetlila hovorkyňa ZP Union Judita Smatanová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: