Seniori môžu čakať na umiestnenie v zariadeniach aj niekoľko rokov

Čakacie lehoty seniorov na umiestnenie v zariadeniach pre nich určených sa v Bratislavskom kraji pohybujú v rozpätí od 3 mesiacov do 6 - 7 rokov. "Záujem seniorov o tieto služby je podľa nám dostupných informácií veľký," skonštatovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Milka Podmajerská.

Podľa zákona o sociálnych službách obec zabezpečuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu, sociálne služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. Samosprávny kraj zasa zabezpečuje sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb či v špecializovanom zariadení.

"Od 1. januára 2009 sú zariadenia pre seniorov v pôsobnosti obcí, tie sú k občanovi najbližšie a vedia reagovať na jeho potreby. Preto BSK v súčasnosti ich celkový počet v rámci celého Bratislavského kraja nepozná," uviedla v tejto súvislosti Podmajerská. Kraj zabezpečuje sociálne služby predovšetkým pre tých seniorov, ktorých vek je kombinovaný aj s telesným či duševným postihnutím. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má tri zariadenia pre seniorov s celkovou kapacitou 306 miest. "K dnešnému dňu registrujeme päť neverejných poskytovateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov s celkovou kapacitou 42 miest," dodala Podmajerská.

Základný trend v starostlivosti o seniorov musí mať na zreteli snahu udržať seniorov čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí a zmeniť organizáciu služieb pre nich tak, aby napĺňali ich individuálne potreby a podporovali ich spolužitie s okolitou komunitou. Podľa Podmajerskej samosprávny kraj sa snaží tieto trendy sledovať a vytvárať podmienky pre starších ľudí, ich príbuzných, ale aj pre profesionálov, pomáhajúcich zlepšovať zdravotný stav a životné podmienky seniorom prežiť dôstojnú a v rámci možností čo najplnohodnotnejšiu jeseň života.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: