Študujúci seniori sú vzorom aj pre svoje vnúčatá

Jednou z možností kvalitného využívania voľného času u seniorov je aj štúdium na univerzite tretieho veku (UTV). Staršiu generáciu lákajú odbory ako archeológia, filozofia, právo, joga, či dejiny hudby, psychológia, astronómia alebo práca s počítačmi. Podľa prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku Nadeždy Hrapkovej záujem o tento druh štúdia stále vzrastá a študujúcich seniorov z roka na rok pribúda.

"Naši frekventanti sa cítia mladšie, lepšie, sú optimistickejšie naladení, cítia sa zdravšie. Hovoria, že ich menej trápia rodinné problémy," opísala pre TASR Hrapková. Najstaršou frekventantkou je v súčasnosti 89-ročná dôchodkyňa. Frekventanti si podľa Hrapkovej volia najmä tie odbory, ktoré sa od ich minulých zamestnaní značne líšia. "Technici, ekonómovia prírodovedci a podobne, si vyberajú napríklad všeobecné dejiny, dejiny umenia, dejiny hudby. Zvolia si aj tie odbory, ktoré sú medicínsky zamerané - gerontológia, lieky a zdravie, regenerácia psychofyzických síl seniorov, alebo aj jogu," spresnila.

Hrapková upozornila, že na UTV nejde o kvalifikačné štúdium. "Je to záujmové štúdium, čiže oni aj keď po troch rokoch získajú osvedčenie, je to doklad o absolvovaní, ale nie je to oficiálny doklad, napríklad pre vyšší pracovný postup, alebo vyššie zaradenie," vysvetlila. Štúdium okrem vedomostí prináša aktívnej staršej generácii aj iné pozitíva. "Nachádzajú si tu nové priateľstvá, takže ide o ako keby opätovné zaradenie sa do určitej sociálnej skupiny, do kolektívu seberovnej skupiny aj vekom, aj záujmovo. Menej sa potom orientujú na problémy, či už rodinné, zdravotné, alebo sociálne".

Študujúci dedko a babka môžu podľa Hrapkovej takisto motivovať aj svoju rodinu. "Oni sami sú vzorom pre svoje deti a vnúčatá. Vnúčatá keď vidia, že sa vzdelávajú, tak je to pre nich takou inšpiráciou, motiváciou - že je dôležité v každom veku sa vzdelávať," vysvetlila. Štúdium je spravidla trojročné, po semestri alebo dvoch čaká na študentov skúška vo forme testov, ale aj seminárnej práce, alebo jej obhajoby, či diskusia. Na jej forme záleží od druhu odboru. Za jeden akademický rok štúdia zaplatia frekventanti maximálne 50 eur (1500 Sk). Ceny za štúdium sú na jednotlivých univerzitách tretieho veku rôzne.

Hrapková, ktorá zároveň pôsobí aj ako vedúca programu UTV Centra ďalšieho vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave a ako prezidentka Európskej federácie starších študentov, uviedla, že je potrebné naďalej vytvárať možnosti pre starších ľudí a zabezpečovať im aktívnu starobu. Štúdium na UTV trvá zvyčajne tri roky, v prvom ročníku sa študenti učia všeobecné základy. Frekventanti sa stretávajú zväčša raz za dva týždne na tri hodiny. Učia ich pedagógovia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a kvalifikovaní odborníci z praxe. Prijímacej skúšky sa záujemcovia báť nemusia, na štúdium potrebujú len písomnú prihlášku.

Na Slovensku pôsobí podľa Hrapkovej v súčasnosti 13 univerzít tretieho veku. V minulom roku na nich študovalo vyše 6000 seniorských frekventantov. Poslaním takýchto univerzít je nielen zabezpečovať právo na štúdium pre starších ľudí, ale prispievať aj k zlepšovaniu ich psychofyzickej kondície a spomaľovaniu starnutia. Podľa internetovej stránky Moderná škola vznikla prvá univerzita tretieho veku vo Francúzsku v roku 1973 v Toulouse a jej zakladateľom bol profesor práva Pierre Vellas. Na Slovensku začala ako prvá otvárať brány staršej generácii v roku 1990 UTV pri Univerzite Komenského.

Aktívni záujemcovia z radov starších môžu nájsť univerzity tretieho veku pri jednotlivých VŠ na celom Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: