Zmena zdravotnej poisťovne 2009 - štatistiky

Podmienky na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 splnilo 125 723 poistencov. Splnili tým podmienky zákona č. 580/2004 Z. z. na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2010. O zmenu zdravotnej poisťovne požiadalo celkove 136 839 poistencov. Tento údaj má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe informácií, ktoré mu v zákonom stanovenej lehote do 10. októbra poskytli zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku.

Z uvedeného počtu úrad 11 116 prihlášok neakceptoval pre rôzne nedostatky.

Najviac poistencov podalo prihlášku do ZP Apollo 56 173, akceptovaných bolo 54 706. Najviac poistencov (po akceptácii) odišlo z Dôvery 40 966 a zo VšZP 27 363.

V súčte odchádzajúcich a prichádzajúcich pre rok 2010 najviac získalo Apollo: 40 721 poistencov. Ostaným ZP z tohtoročných počtov ubudne. 

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2010:

ZP
podané prihlášky
prichádzajúci akceptovaní poistenci
prichádzajúci neakceptovaní poistenci
odchádzajúci
akceptovaní
poistenci
výsledný stav +/-
SZP
1 901
1 876
25
19 299
-17 423
Dôvera
42 559
36 707
5 852
40 966
-4 259
Apollo
56 173
54 706
1 467
13 985
40 721
VšZP
13 732
13 402
330
27 363
-13 961
Union
22 474
19 032
3 442
24 110
-5 078
Celkovo
136 839
125 723
11 116
125 723
 

Odhad počtu poistencov k 1. 1. 2010:

Všeobecná ZP
Dôvera
Spoločná ZP
Apollo ZP                           
Union ZP
2 885 580
858 005
624 845
539 895
364 929
Celkovo                                  5 273 254

Pri predpokladanom zlúčení ZP by mali byť počty nasledujúce

SZP
VšZP
Spolu
Dôvera
Apollo
Spolu
624 845
2 885 580
3 510 425
858 005
539 895
1 397 900

Zmeny podľa krajov:

V dvoch východoslovenských krajoch Košickom a Prešovskom zmenilo ZP vyše 73 700 poistencov, čo je vyše 58% všetkých akceptovaných prepoistení na Slovensku.

Akceptované prihlášky podľa krajov:  

Prešovský
Košický
Banskobystrický
Nitriansky
Bratislavský
Trenčiansky
Žilinský 
Trnavský
neidentifikovaný
- 36 895
- 36 880
- 15 451
- 11 046 
- 7 897
- 5 938
- 5 882
- 5 092
- 642

Akceptované prihlášky – prírastky podľa krajov a ZP od 1. 1. 2010

kraj
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Celkový súčet
SZP
Dôvera
Apollo
VšZP
Union
Bansko-Bystrický
175
6 103
5 973
1 349
1 851
15 451
Bratislavský
143
3 804
1 793
726
1 431
7 897
Košický
873
8 565
18 774
3 765
4 903
36 880
Nitriansky
61
4 355
4 076
827
1 727
11 046
Prešovský
158
9 331
16 930
3 886
6 590
36 895
Trenčiansky
83
1 228
2 714
808
1 105
5 938
Trnavský
48
1 180
2 458
742
664
5 092
Žilinský
329
1 913
1 703
1 295
642
5 882
neidentifikovaný
6
228
285
4
119
642
Celkový súčet
1 876
36 707
54 706
13 402
19 032
125 723

Akceptované prihlášky – úbytky podľa krajov a ZP od 1. 1. 2010:

kraj
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Celkový súčet
SZP
Dôvera
Apollo
VšZP
Union
Bansko-Bystrický
1672
4940
2004
2831
4004
15 451
Bratislavský
2678
621
478
3624
496
7 897
Košický
5567
16588
4045
3911
6769
36 880
Nitriansky
1662
2017
1054
4265
2048
11 046
Prešovský
5230
14647
4600
4615
7803
36 895
Trenčiansky
512
772
666
2912
1076
5 938
Trnavský
822
326
417
2716
811
5 092
Žilinský
1031
860
670
2308
1013
5 882
neidentifikovaný
125
195
51
181
90
642
Celkový súčet
19 299
40 966
13 985
27 363
24 110
125 723

Zmena zdravotnej poisťovne od 1.1.2010 - výsledný počet:

kraj
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
SZP
Dôvera
Apollo
VšZP
Union
Bansko-Bystrický
-1497
1163
3969
-1482
-2153
Bratislavský
-2535
3183
1315
-2898
935
Košický
-4694
-8023
14729
-146
-1866
Nitriansky
-1601
2338
3022
-3438
-321
Prešovský
-5072
-5316
12330
-729
-1213
Trenčiansky
-429
456
2048
-2104
29
Trnavský
-774
854
2041
-1974
-147
Žilinský
-702
1053
1033
-1013
-371
neidentifikovaný
-119
33
234
-177
29
Celkový súčet
-17 423
-4 259
40 721
-13 961
-5 078

  „Pozoruhodnosti“: V počte prihlášok (okrem krajských či okresných miest) „vedú peletón“ obce z Prešovského a Košického kraja. Najviac prihlášok na zmenu bolo podaných obciach:

 
počet obyvateľov
počet prihlášok
SZP
Dôvera
Apollo
VšZP
Union
Lomnička
1937
2369
 
464
521
19
1365
Jarovnice
5060
1610
 
419
713
43
435
Bystrany
2910
1250
 
348
896
2
4
Rudňany
3635
1114
 
159
861
27
67
Rakúsy
2267
1022
 
232
511
8
271
Žehra
1884
951
 
230
705
9
7
Podhorany
1673
854
 
273
419
7
155
Hranovnica
2641
836
 
209
368
79
180
Vechec
2387
834
 
412
407
2
13
Richnava
2055
770
 
178
533
6
53
Veľká Lomnica
3917
758
1
33
676
31
17
Chminianske Jakubovany
1773
749
 
458
44
5
242

Lomnička – okres Stará Ľubovňa – Prešovský kraj:

 • 1937 obyvateľov – 1723 sa prepoistilo (89%)
 • Podaných bolo 2369 prihlášok – 646 duplicitných
 • Najviac 1365 prihlášok do ZP Union, zamestnanec Unionu (J.O.) pracoval tak usilovne, že prepoisťoval v priebehu roka aj poistencov po smrti

Medzi duplicitnými prihláškami sme objavili:

 • 17 poistencov podalo duplicitne prihlášku do tej istej ZP (ZP Dôvera)
 • 73 poistencov podalo 2 rôzne prihlášky v ten istý deň do 2 rôznych ZP
 • Rekordéri sú p. Ľuboš a p. Ružena z obce Bíňa - obaja sa „stihli“ v ten istý deň, hodinu a minútu prepoistiť do 2 ZP (Dôvera a Apollo). Šesťročný chlapec Jácint z tej istej obce Bíňa bol tiež prepoistený do 2 ZP (Dôvera a Apollo) v tú istú minútu ako p.Ľuboš a p. Ružena.
 • Pánovi Cyrilovi trvalo celú 1 minútu na to, aby podal prihlášku do 2 ZP (Dôvera a Union).

Prepoisťovali sa aj nebožtíci:

 • Dohromady 12 prípadov – 9 Union, 2 Dôvera, 1 VšZP
 • V 1 prípade podávala prihlášku do Unionu matka zomrelého syna, ktorý zomrel ešte v r. 2006 – v r. 2007 bola podaná prihláška do 2 ZP (EZP a Union), v r. 2008 do EZP a teraz do Unionu).
 • Zamestnanec Unionu - prepoistil tohto roku 4 nebožtíkov.

Pozn.: Všetky ZP majú sprístupnený portál úradu na overenie zomretých

Neakceptované prihlášky - podľa dôvodu a ZP:

ZP / dôvod
SZP
Dôvera
Apollo
VšZP
Union
spolu
chyba RČ – MOD 11
0
7
0
0
0
7
nie je v CRP
4
13
23
10
58
108
nesúhlasí dátum narodenia
0
5
0
0
0
5
Úmrtie
0
5
18
4
16
43
duplicitná prihláška
12
5 682
871
256
3 104
9 925
nemá ZP
1
34
53
28
85
201
poistený v rovnakej ZP
3
3
0
0
0
6
nesedí meno alebo priezvisko
5
103
502
32
179
821
spolu neakceptovaní:
25
5 852
1 467
330
3 442
11 116
 
 
 
 
 
 
 
chybovosť
13
170
596
74
338
1 191

Z histórie zmeny zdravotnej poisťovne:

 • v roku 2006 úrad zaznamenal 778 704 žiadostí o prepoistenie, akceptoval 704 066 prihlášok (74 631 neakceptoval);
 • v roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu ZP 263 735 poistencov. Z nich bolo 31 544 neakceptovaných kvôli rôznym chybám. Úrad akceptoval 232 191 prihlášok;
 • v roku 2008 – s platnosťou zmeny k 1.1.2009 úrad zaznamenal 186 618 žiadostí o prepoistenie, pričom akceptoval 178 916 prihlášok (7 702 neakceptovaných).

Termíny a povinnosti stanovené zákonom č. 580/2004 Z. z.:

 1. Poistenec si môže podať prihlášku do inej zdravotnej poisťovne najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
 2. Poistencom zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec vybral, sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
 3. Zdravotná poisťovňa je povinná do 10. októbra príslušného kalendárneho roka písomne oznámiť úradu prijatie prihlášky, dátum a čas prijatia.
 4. Úrad je povinný do 31. októbra písomne oznámiť zdravotnej poisťovni dátum a čas prijatia prihlášky alebo potvrdenia prihlášky v inej zdravotnej poisťovni; ak poistenec podal prihlášku vo viacerých poisťovniach, považuje sa za poistenca tej poisťovne, ktorá mu ju potvrdila ako prvá, resp. ak mu ju ešte žiadna nepotvrdila, stáva sa poistencom tej, do ktorej si podal prihlášku ako do prvej.
 5. Zdravotná poisťovňa je povinná do 15. decembra potvrdiť poistencovi (zákonnému zástupcovi) prihlášku, ak ju neodmietla z dôvodu podania do inej zdravotnej poisťovne.
 6. Zdravotná poisťovňa je povinná do 5 dní od potvrdenia oznámiť úradu potvrdenie prihlášky.
 7. Zdravotná poisťovňa je zároveň povinná do 5 dní od potvrdenia doručiť poistencovi preukaz poistenca.
 8. Poistenec je povinný po potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou, ktorej sa stáva poistencom od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 8. januára vrátiť preukaz poistenca predchádzajúcej zdravotnej poisťovni.

Upozornenie: ak poistenec nestihol podať prihlášku do inej zdravotnej poisťovne do 30. septembra, ostáva poistencom dovtedajšej ZP.

Autor článku: Milan Michalič, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum zverejnenia: