Prstová abeceda

Prstová abeceda
Zdroj: bigstockphoto.com

Prstová abeceda je najznámejším systémom prstových znakov. Vznikla v prostredí, kde bolo potrebné sa dorozumieť inak ako hovorenou rečou napr. v kláštoroch. To znamená, za prvých autorov môžeme pokladať mníchov, pretože v kláštoroch mali príkaz zachovať mlčanlivosť a tak vznikla prstová abeceda  pre komunikáciu medzi mníchmi. Široká verejnosť si často mýli pojem posunkový jazyk a prstová abeceda. Posunkový jazyk je primárny komunikačný prostriedok Nepočujúcich. Ide o vizuálno – priestorový jazyk, s vlastnou gramatikou, s vlastnou posunkovou zásobou, má svoje jazykové roviny (foneticko-fonologickú, morfologickú, lexikálnu, syntaktickú a pragmatickú), a čo je najdôležitejšie pripomenúť, je nezávislý od hovoreného jazyka. Je zároveň najcharakteristickejším znakom, prostredníctvom ktorého laici popisujú a spoznávajú nepočujúce osoby.

Oproti tomu  je dôležité si uvedomiť, že prstová abeceda nebola vytvorená prirodzene a spontánne nepočujúcimi, ako je tomu v prípade posunkového jazyka, ale bola prebratá z kláštorov. Prstová abeceda sa používa pre potreby spresnenia niektorých slov, alebo pri neznámych slovách, názvoch obcí a miest, pri geografických názvoch, pri menách a priezviskách a pri slovách, na ktoré osoba nepozná posunok.

Prvé informácie o prstovej abecede máme zo Španielska, kde prvý krát Melchor de Yebra publikoval jednoručnú prstovú abecedu (1593). Historicky sa za predchodcu jednoručných abecied považuje prstová abeceda vytvorená Pedrom Ponce de Leonom, ktorá bola publikovaná Juanom Pablom Bonetom. Existujú tri druhy prstovej abecedy Bonetová jednoručná prstová abeceda, Borgova jednoručná prstová abeceda a dvojručná prstová abeceda. Borgova je vo svete menej známa a používaná vytvorená Švédom Pedrom Aronom Borgom. Väčšina štátov Európy, Severnej a Južnej Ameriky používa prstovú abecedu odvodenú od Bonetovej jednoručnej abecedy. Na Slovensku sa vyskytujú obe prstové abecedy: jednoručná aj dvojručná. Jednoducho sa to vysvetľuje tým, že jednoručnú prstovú abecedu využívajú mladší Nepočujúci, ktoré sa naučili v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. Je viac rozšírená na svete aj v rámci medzinárodných stretnutí a organizácií sa používa len jednoručná prstová abeceda schválená Svetovou federáciou nepočujúcich. Dvojručnú prstovú abecedu používajú skôr starší Nepočujúci, pretože je pomalšia, tým pádom je ľahšie jej vnímanie, je zreteľná a viac zrozumiteľná. Napriek tomu, že je pomalšia sa používa pri prednáškach a seminároch pre jej lepšiu zrozumiteľnosť a viditeľnosť.

Dôvodom vytvorenia prstovej abecedy je samotný fakt, že sme pociťovali  potrebu upraviť niektoré ekvivalenty doterajšej prstovej abecedy. Niektoré ekvivalenty prstovej abecedy neboli pohodlné pri pohybe rúk, pri nejasnosti tvarov rúk, a niektoré s mäkčeňmi, vokáňom a dĺžňami neboli doteraz vytvorené. Máme dobrú spoluprácu so slovenskými študentmi študujúcich na zahraničných univerzitách v oblasti posunkového jazyka, a tak sme získali potrebné znalosti pre dobré spracovanie prstovej abecedy. Pri jej spracovaní je veľmi dôležité predbežné overenie používania jednoručnej a dvojručnej prstovej abecedy pri Nepočujúcich. Pri jednoručnej prstovej abecedy väčšina používa dominantnú pravú ruku, preto sme fotili na „obraz“ pravej ruky. Pri dvojručnej dominantná sa hýbe a recesívna (pasívna) stojí. Fotky jednoručnej abecedy sú urobené zo šikmého uhla pre lepšie vizuálne vnímanie.

Článok a obrazový materiál pre Zzz.sk poskytla organizácia Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých.

*Obrázky sa po kliknutí na ne pre lepšiu čitateľnosť otvoria vo väčšom rozmere v novom okne.

Jednoručná prstová abeceda

Dvojručná prstová abeceda

Viac o organizácii Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

Naša organizácia „Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých“ www.myslim.sk existuje od 5.12.2005. Bola založená mladými vysokoškolsky vzdelanými nepočujúcimi. Vznikom organizácie sme chceli ukázať širokej verejnosti fakt, že sme rovnako na vysokej úrovni ako počujúci, no zároveň chceme aj búrať vzniknuté komunikačné bariéry medzi svetom ticha a svetom počujúcich. Poslaním združenia je rôznymi aktivitami upozorňovať na problematiku Nepočujúcich, ktorí sa pre svoj „handicap“ dostávajú na okraj kultúrneho, spoločenského i vzdelávacieho života. Snažíme sa zvýšiť akceptáciu Nepočujúcich na území Slovenskej republiky a to osvetovou činnosťou, ako aj vzdelávacími aktivitami, ktoré pomôžu vstúpiť počujúcim do sveta ticha, do komunity Nepočujúcich. Umožniť počujúcim spoznávať náš krásny jazyk, posunkový jazyk. Prostredníctvom kurzov, seminárov a prednášok Vám priblížime problematiku Nepočujúcich, zoznámime Vás s našou kultúrou a komunitou, aby ste boli schopní pochopiť náš život a problémy. Prostredníctvom workshopov, víkendových pobytov i týždenných táborov poskytnúť pomoc pri pochopení obsahu a významu pojmov, poskytnúť nepočujúcim deťom nové poznatky, ktoré by mohli rozvíjať ich myslenie, tvorivosť, nápaditosť a sebapoznávanie. Vytvorením a dotváraním webovej stránky www.nepocujuci.sk poskytujeme pomoc Nepočujúcim pri získavaní práce a udržaní pracovnej pozície, umožňujeme ich vstup na otvorený pracovný trh. V neposlednom rade chceme ich oboznámiť o svojich právach ako postihnutí občania formou prekladov zákonov a sociálnych služieb do posunkového jazyka.

Autor článku: Michal Hefty, organizácia Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

Dátum zverejnenia: