Zasadnutie Prípravného výboru Terminologickej komisie MZ SR

V piatok sa uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie prípravného výboru Terminologickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.

Účastníci, ktorých privítal predseda prípravného výboru Terminologickej komisie (ďalej - TK MZ) prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc., diskutovali o problémoch, ktoré súvisia so zavedením jednotnej terminológie v zdravotníctve, ktorej vytvorenie je nutnou podmienkou pri realizácii eHealth-u v SR.

Na stretnutí sa zúčastnilo približne 30 odborníkov, jazykovedcov, terminologistov ako aj zástupcov najvýznamnejších lekárskych fakúlt v SR, ako  LF UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, či zástupca Jesseniovej lekárskej fakulty UK z Martina.

Zástupcovia jednotlivých lekárskych odborov pozitívne privítali možnosť vytvoriť jednotnú medicínsku terminológiu, a to práve prostredníctvom TK MZ, ako poradno-konzultačného orgánu. Ako poznamenal prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc., " čaká nás veľmi veľa práce".  Navrhovaní členovia TK MZ schválili štatút a organizačnú štruktúru komisie.

Na zabezpečneí podujatia pariticipovali aj občianske združenia Za slovenské lekárske názvoslovie a ProRec centrum Slovensko, spolu so softvérovou spoločnosťou PosAm, s.r.o., ktorá poskytla na prvé stretnutie rokovacie priestory.

Občianske združenie Za slovenské lekárske názvoslovie je aktívne v oblasti tvorby medicínskych terminológií.

Občianske združenie ProRec centrum Slovensko je aktívne v organizovaní odborných podujatí s vopred špecifikovanou témou v oblasti eHealth. V tomto roku zazneli odborné prezentácie na témy kvalitných informačných systémov v zdravotníctve, e-preskripcie (elektronickom predpisovaní liekov) a terminológie, ktorej vytvorenie považuje práve OZ ProRec za bázickú úroveň potrebnú pre fungovanie eHealth. "Pritom za jednoznačne najvhodnejšiu pri realizácii eHealth-u je považovaná klinická terminológia SNOMED CT, " dodal Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ OZ ProRec centrum Slovensko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: