Terapia kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom transplantácie autológnych kmeňových buniek

Ischemická choroba dolných končatín patrí k ochoreniam so stále stúpajúcim výskytom. Päťročné prežitie pacientov s klaudikáciami je len 75%, pričom 16% zomrie na infarkt myokardu, 4% na cievnu mozgovú príhodu, 5% na iné ochorenia a 5-10% prekoná nefatálnu kardiovaskulárnu príhodu. U 25% pacientov ochorenie progreduje do kritickej končatinovej ischémie (prítomnosť kľudových bolestí, ktoré je nutné tlmiť analgetikami a vznik trofických lézií).

Kritická končatinová ischémia často vyvoláva nutnosť amputácie končatiny. Rizikovú skupinu z tohoto hľadiska predstavujú diabetici Po dvoch rokoch je plne mobilných len 40% pacientov, ktorí podstúpili amputáciu jednej končatiny, 15% musí podstúpiť amputáciu druhej končatiny a u ďalších je nutná vyššia amputácia.

Konzervatívna liečba nerevaskularizovatelnej kritickej ischémie dolných končatín, spočívajúca v podávaní vazodilatačnej infúznej terapie a v liečbe lokálnych komplikácií je dlhodobo neuspokojivá a otvára úvahy o možnostiach liečby ischemickej choroby dolných končatín s využitím cielenej vaskulogenézy - novotvorby ciev.

Terapeutická angiogenéza je v súčasnosti vo svete novou terapeutickou voľbou, ktorá je v štádiu prvých klinických štúdií. Ide o jedno z možných využití kmeňových hemopoetických buniek, ktoré si zachovávajú schopnosť diferenciácie do buniek rôznych tkanív. Pri intramuskulárnom podaní kmeňových krvotvorných buniek do oblasti kritickej ischémie, tieto sú schopné vyprovokovať rozvoj novej siete drobných artérií tzv. neovaskularizáciu, ktorá zabezpečí obnovenie cirkulácie ischemickej oblasti. Hemopoetické kmeňové bunky sú získavané odberom z kostnej drene. Periférne hemopoetické kmeňové bunky sú po spracovaní detekované a bezprostredne aplikované do svaloviny postihnutej dolnej končatiny. Pacientovi sú podané jeho vlastné kmeňové bunky, jedná sa teda o autológnu transplantáciu periférnych kmeňových krvotvorných buniek do miesta poškodených tkanív za účelom novotvorby ciev s následným zlepšením prekrvenia. Cieľom terapeutickej angiogenézy v liečbe kritickej ischémie dolných končatín je záchrana končatiny pred inak nevyhnutnou amputáciou a tým aj zlepšenie kvality života pacienta. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Košiciach Šaci zavádza túto metódu liečby a 7.12 bude uskutočnená aplikácia u dvoch pacientov.

Klinika popálenín v spolupráci s hematologicko-transfúziologickým oddelením.

Autor článku: MUDr. Ján Babík, CSc., prednosta Kliniky popálenín a rekonštr. chirurgie

Dátum zverejnenia: