Zbierka DNI NEZÁBUDIEK 2009 – výnos zbierky v uliciach

Celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek na pomoc ľuďom s duševnou poruchou organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne v októbri pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia a to tromi formami. Zbieranie v uliciach Slovenska prebiehalo 12. až 14.októbra, možnosť prispieť formou SMS bola ukončená 31. októbra a forma priamych finančných príspevkov trvá až do konca roka 2009.

Zbierka Dni nezábudiek 2009 prebehla v 63 slovenských mestách, v ktorých zbieralo 92 koordinátorov (školy, materské centrá, členské organizácie Ligy, CPPPaP alebo aj RÚVZ) a zapojilo sa do nej aj 150 stredných a vysokých škôl na celom Slovensku. Partnermi LDZ SR pri samotnej realizácii zbierky v mestách bola Únia materských centier, ODOS, neziskové organizácie podporujúce svojou činnosťou ľudí s duševnými problémami, Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, stredné a vysoké školy.

V tabuľke je desať najúspešnejších škôl zapojených do Zbierky (sumy sú v eurách). Finančnú odmenu pre najlepšiu školu v hodnote 100 Eur venovala spoločnosť Kaufland.

1

1. súkromné gymnázium

Bajkalská 20

821 08 Bratislava

2 281,64

2

Gymnázium školských bratov

Čachtická 14

831 06 Bratislava

1 867,70

3

Gymnázium A.Einsteina

Einsteinova 35

852 03 Bratislava 5

1 809,00

4

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Beňadická 38

851 06 Bratislava

1 803,22

5

Spojená škola- gymnázium

Metodova 2

821 08 Bratislava

1 327,85

6

Stredná odborná škola zdravotnícka

Hlboká cesta 23

010 01 Žilina

1 188,36

7

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24

974 01 Banská Bystrica

1 166,41

8

Pedagogicko-sociálna akadémia

Bullova 2

844 20 Bratislava

1 166,23

9

Gymnázium

Senecká cesta 2

902 01 Pezinok

1 126,55

10

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho

Školská 21

990 01 Veľký Krtíš

1 076,52

 V tabuľke vám ponúkame výber desiatich najúspešnejších slovenských miest počas tohtoročnej Zbierky aj s vyzbieranými sumami za celé mesto.

1

Bratislava

 17 731,17

2

Košice

6 055,85

3

Žilina

4 329,00

4

Banská Bystrica

3 711,03

5

Prešov

3 502,99

6

Humenné

2 498,13

7

Nitra

2 448,17

8

Považská Bystrica

2 247,00

9

Partizánske

2 157,39

10

Vranov nad Topľou

1 720,82

 V uliciach miest Slovenska sa v roku 2009 vyzbieralo 80 170, 87 Eur. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie situácie pre ľudí s duševnou poruchou, na dobudovanie tzv. komplexnej siete a na vzdelávacie aktivity. Zbierka Dni nezábudiek je súčasťou celoslovenskej informačnej a destigmatizačnej kampane, počas ktorej dobrovoľníci rozdali ľuďom v uliciach 50 tisíc informačných letákov.

Občianske združenia zapojené do zbierky dostanú časť výnosu, ktorý sami vyzbierali, na realizáciu projektov v súlade s cieľmi zbierky – členské združenia 90% a ostatné občianske združenia 30%. Tak sa finančné prostriedky dostanú do všetkých regiónov Slovenska k tým, ktorý ich potrebujú. Práve občianske združenia pacientov a príbuzných, ktoré sa zapájajú do zbierky a každoročne vyzbierajú viac financií, sú dôkazom potrebnosti takejto aktivity. Ich členovia, ľudia s duševnou poruchou, sa učia otvorene na verejnosti hovoriť o svojich problémoch a získanými prostriedkami zlepšovať svoj život v komunite.

Liga za duševné zdravie SR čaká na všetky výsledky zbierania aj formou SMS od operátorov aj na sumu vyzbieranú na účtoch LDZ SR, a o konečnej sume za rok 2009 bude verejnosť informovať. Zároveň ďakuje všetkým koordinátorom, tisíckam dobrovoľníkov, mestám, školám a občianskym združeniam za zanietenú prácu a to aj napriek nepriazni počasia počas zbierkových dní. Predbežné čísla ukazujú, že aj keď v tomto roku platíme inou menou a dopadá na nás hospodárska kríza, Liga aj v tomto roku vyzbierala porovnateľnú sumu ako vlani.

Liga za duševné zdravie srdečne ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou vrátiť sa späť do života.

Autor článku: Ing. Olga Valentová, Liga za duševné zdravie SR

Dátum zverejnenia: