Zdravotná starostlivosť o cudzincov v SR

Zdravotná starostlivosť o cudzincov v SR
Zdroj: bigstockphoto.com

Cudzinci na území Slovenskej republiky majú v rámci záväzkov plynúcich z členstva v Európskej únii taktiež prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná zdravotná starostlivosť (NZS) je podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. NZS je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovateľ pred poskytnutím NZS, aj napriek tomu, že spravidla dostáva do rúk príslušný doklad identifikujúci osobu a osvedčujúci jej nárok na NZS a krytie nákladov na ňu, musí skúmať, či je osoba občanom iného členského štátu a súčasne aj poistencom verejného zdravotného poistenia tohto členského štátu, alebo ide o osobu, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte ako je štát jej účasti na verejnom zdravotnom poistení. Od správneho posúdenia týchto skutočností následne závisí rozsah poskytnutia zdravotnej starostlivosti, t. j. či sa poskytne NZS alebo zdravotná starostlivosť v celom rozsahu, a správna fakturácia nákladov príslušnému nositeľovi zdravotného poistenia v inom členskom štáte.

Poistenec verejného zdravotného poistenia v inom členskom štáte je nielen osoba, ktorá má štátne občianstvo iného členského štátu, ale aj osoba, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v nečlenskom štáte (tretí štát) a je z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte poistencom jeho verejného zdravotného poistenia.

Poskytovateľ nesmie na základe európskeho preukazu poskytnúť takú NZS, kvôli ktorej cudzí poistenec zámerne vycestoval do Slovenskej republiky.

Poskytovateľ, ktorému sa osoba nepreukáže európskym preukazom nárok na poskytnutie NZS rozlišuje, či osoba vyžaduje poskytnutie neodkladnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo neodkladnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade poskytnutia neodkladnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľ

  • požaduje úhradu v hotovosti
  • získa informáciu, v ktorom členskom štáte a u akého nositeľa zdravotného poistenia je osoba poistená, ak táto osoba nebude chcieť zaplatiť alebo nebude môcť zaplatiť
  • sám požiada o dodatočné vystavenie európskeho preukazu alebo náhradného certifikátu príslušného nositeľa zdravotného poistenia alebo
  • obráti sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so žiadosťou o sprostredkovanie a zaslanie príslušného dokladu z príslušného členského štátu

V prípade poskytnutia neodkladnej ústavnej zdravotnej poskytovateľ postupuje obdobne; na urýchlenie postupu si nemocnica môže príslušný doklad od nositeľa zdravotného poistenia v inom členskom štáte obstarať sama, a to buď priamo, alebo prostredníctvom rodiny, či priateľov, alebo osôb sprevádzajúcich osobu. Poskytovateľ nemôže očakávať refundáciu poskytnutej NZS, ak poskytnutie NZS nevyznačí na príslušnom formulári.

Náklady na NZS sa uhrádzajú podľa zmluvne dohodnutých cenových podmienok, ak ju poskytol zmluvný poskytovateľ na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike. Uhrádzajú sa len v tom rozsahu, v akom sú pre poskytovateľa záväzné slovenské predpisy o verejnom zdravotnom poistení, ak ide o poskytovateľa, ktorý nemá uzavretú zmluvu ani s jednou zdravotnou poisťovňou.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: