Zdravotníci sa zrejme budú musieť poistiť proti spôsobenej škode

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a nie sú členmi komôr, budú zrejme musieť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania. Táto povinnosť sa doteraz vzťahovala iba na držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Právna norma by tiež mala od 1. júna tohto roka upravovať označenie univerzitnej a fakultnej nemocnice. V prípade, že všeobecná nemocnica bude mať zmluvu s univerzitnou vysokou školou a bude sa v nej realizovať praktická výučba lekárov a zdravotníckych pracovníkov, označí sa ako univerzitná. Ak všeobecná či špecializovaná nemocnica uzatvorí zmluvu s vysokou školou, bude sa nazývať fakultná. Mala by v nej pritom prebiehať praktická výučba zdravotníckych pracovníkov. Rozdelenie nemocníc na univerzitné a fakultné považuje za principiálne správne aj poslanec Národnej rady SR Viliam Novotný, ktorý by však chcel vedieť, ako si minister zdravotníctva Richard Raši predstavuje toto rozdelenie, čo sa týka ekonomických súvislostí. "To, že premaľujeme názov, je síce správne, ale nie je to rozhodujúce, o čom by sme mali hovoriť, že príprava medikov alebo zdravotníkov stojí nemocnice nemalé prostriedky," poznamenal Novotný, ktorý zároveň avizoval, že sa s touto otázkou na ministra zrejme ešte obráti.

Novela zákona prináša aj postavenie komory ako účastníka konania o dočasnom pozastavení a zrušení povolenia. Zároveň sa dávajú do súladu zdravotnícke povolania so sústavou študijných odborov stredného a vysokého školstva v oblasti zdravotníctva. Tým sa podľa rezortu zdravotníctva odstráni aj duplicita pri zadefinovaní niektorých zdravotníckych povolaní. Medzi tie má po novom patriť aj povolanie liečebný pedagóg a fyzik. Oproti platnej legislatíve sa upravujú ustanovenia súvisiace s procesom akreditácie študijných programov, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci. Zároveň sa menia ustanovenia súvisiace so združovaním, registráciou a členstvom zdravotníckych pracovníkov v stavovských organizáciách a vydávaním licencií.

Šéf rezortu zdravotníctva po schválení novely vládou v decembri minulého roka objasnil, že právna norma rieši podnety z aplikačnej praxe. Voči niektorým pasážam mali pritom výhrady komory v oblasti zdravotníctva. Stavovské organizácie požadovali zapracovať do predloženého návrhu povinné členstvo v komorách pre zdravotníckych pracovníkov a rozšírenie kompetencií stavovských organizácií. Šéf rezortu preto priblížil, že tejto problematike sa bude venovať samostatný zákon, ktorý upraví činnosť, ako aj požiadavky komôr.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: