SKSaPA realizuje projekt zameraný na hodnotenie sústavného vzdelávania sestier

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) realizuje v rámci Operačného programu Vzdelávanie projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Cieľom projektu je podľa SKSaPA čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zhodnotiť sústavné vzdelávanie sestrám a pôrodným asistentkám, prostredníctvom elektronizácie procesov nastaviť systém, ktorý v budúcnosti nebude predpokladať manuálne zhodnocovanie, zabezpečiť trvalú udržateľnosť nastaveného systému po ukončení projektu či rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačných technológií.

Zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Toto vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ a komora, ktorá je povinná ho zhodnotiť. Vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných a neakreditovaných študijných programoch. V rámci päťročného cyklu hodnotenia sústavného vzdelávania je sestra alebo pôrodná asistentka povinná získať 100 kreditov, z čoho 50 kreditov získa za samoštúdium a výkon odbornej praxe v dĺžke najmenej štyri roky a 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania.

Prvý päťročný cyklus, v rámci ktorého sestry a pôrodné asistentky zbierali kredity za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania, sa končí v roku 2010. V tomto roku komora prvýkrát pristupuje k hodnoteniu sústavného vzdelávania. Pre tieto účely bude vytvorených 7 regionálnych centier v rámci vyšších územných celkov, a to v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Keďže Bratislavský kraj nie je zahrnutý do pomoci zo štrukturálnych fondov, komora sa zaviazala, že hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vykonávajúcich povolanie na území bratislavského VÚC zabezpečí komora prostredníctvom kancelárie komory so sídlom v Bratislave z vlastných zdrojov.

Nenávratný finančný príspevok získala komora vo výške 1.264.938,47 eura, pričom celkové náklady predpokladá na 1.331.514,18 eura. Spolufinancovanie projektu zo strany SKSaPA je vo výške 5 percent. Projekt bude trvať tri roky. Povinná udržateľnosť projektu je stanovená na ďalších päť rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: