ÚVZ SR organizuje Dni národných referenčných centier

Od dnešného dňa do piatka (19.3.) organizuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Dni národných referenčných centier. Prostredníctvom každoročne usporadúvaných konzultačných dní pre spolupracujúce pracoviská na Slovensku tak vzniká priestor pre šírenie nových aktuálnych poznatkov, informácií a názorov špičkových národných a medzinárodných autorít a pracovísk.

Prvý deň podujatia je venovaný národným referenčným centrám, ktoré sú organizačne začlenené do odborov lekárskej mikrobiológie. "Tieto vysoko špecializované pracoviská zriadené v ÚVZ SR, RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Košice zabezpečujú nadstavbovú bakteriologickú a virologickú diagnostiku vybraných nákaz a v spolupráci s odborom epidemiológie tiež realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike," informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Centrá vykonávajú celoslovenskú laboratórnu surveillance povinne hlásených infekčných ochorení a zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk a sietí EÚ a WHO.

"V rámci spolupráce v medzinárodných sieťach absolvujú pravidelne externé porovnávacie testy na vykonávané skúšky, pričom výsledky týchto testov jednoznačne poukazujú na to, že národné referenčné centrá spĺňajú požadovanú úroveň špičkového diagnostického pracoviska," dodal Rovný. Všetkých trinásť národných referenčných centier odborov lekárskej mikrobiológie v SR pracuje v súlade s STN EN ISO/IEC 17025:2005 a má vydané osvedčenie o akreditácii, čo taktiež podľa Rovného svedčí o vysokej kvalite laboratórnej diagnostiky a systému manažérstva na týchto pracoviskách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: