ÚDZS so samosprávnymi krajmi spolupracuje aj pri riešení podnetov od občanov

Platby za vydanie potvrdenia o návšteve lekára, vypísanie receptu či prednostné vybavenie, ale aj ordinačné hodiny ambulancií, predaj liekov v ambulancii bez potvrdenia o prijatí platby a etika zdravotníckych pracovníkov. Aj tomu sa venovali podania občanov smerované na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktoré úrad následne odstúpil samosprávnym krajom. V minulom roku tak úrad urobil v 209 prípadoch z celkového počtu 3507 prijatých podaní.

"V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sme v roku 2009 uložili 119 pokút, 78 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. V 45 prípadoch bol podaný návrh na uloženie sankcie samosprávnym krajom," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii predseda ÚDZS Richard Demovič.

Návrhy na uloženie pokút sa týkali stomatológov, všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast v rámci výkonu lekárskej služby prvej pomoci, ale aj chirurgických ambulancií, hospicov a ambulancií plastickej chirurgie.

Úrad monitoruje aj oblasť nákupu zdravotnej starostlivosti. "Počas piatich rokov sme prijali približne 2300 podaní týkajúcich sa tejto problematiky. Z toho 150 bolo odstúpených na kraje. V roku 2009 sme riešili celkom 433 podaní, z toho 55 bolo odstúpených na samosprávne kraje," skonštatoval Demovič.

Podané podnety sa týkali aj problematiky platieb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Ide o platby, ktoré v niektorých ambulanciách vyberajú v súvislosti s vydaním potvrdenia o návšteve lekára, v súvislosti s vypísaním receptu, tvorbou výpisu zo zdravotnej dokumentácie či aplikáciou LSPP, otázkou prednostného vyšetrenia a preventívnych prehliadok," vysvetlil Demovič. Napríklad lekár môže žiadať poplatok za prednostné vyšetrenie len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu celkových ordinačných hodín.

Výšku týchto poplatkov a tiež ordinačné hodiny schvaľuje samosprávny kraj. Lekári si tiež sami určujú výšku poplatkov za vyšetrenia na administratívne účely, ako napríklad vyšetrenie na vodičský preukaz. Lekári však musia mať podľa Demoviča cenníky umiestnené na viditeľnom mieste a takisto vydať pacientovi doklad o výške úhrady.

V spolupráci so samosprávnymi krajmi úrad podľa Demoviča v budúcom období očakáva najmä zjednodušenie komunikácie medzi oboma stranami. Ide napríklad o elektronické doručovanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, právoplatnosti pozastavení, ukončení platnosti a tiež zjednotenie formy týchto povolení pre všetky samosprávne kraje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: