Prezident odobril povinnosť zdravotníkov poistiť sa proti spôsobenej škode

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a nie sú členmi komôr, budú musieť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú dnes podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Táto povinnosť sa doteraz vzťahovala iba na držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Právna norma upravuje aj označenie univerzitnej a fakultnej nemocnice. V prípade, že všeobecná nemocnica bude mať zmluvu s univerzitnou vysokou školou a bude sa v nej realizovať praktická výučba lekárov a zdravotníckych pracovníkov, označí sa ako univerzitná. Ak všeobecná či špecializovaná nemocnica uzatvorí zmluvu s vysokou školou, bude sa nazývať fakultná. Mala by v nej pritom prebiehať praktická výučba zdravotníckych pracovníkov. Novela zákona prináša aj postavenie komory ako účastníka konania o dočasnom pozastavení a zrušení povolenia. Zároveň sa dávajú do súladu zdravotnícke povolania so sústavou študijných odborov stredného a vysokého školstva v oblasti zdravotníctva. Tým sa podľa rezortu zdravotníctva odstráni aj duplicita pri zadefinovaní niektorých zdravotníckych povolaní.

Oproti platnej legislatíve sa upravujú ustanovenia súvisiace s procesom akreditácie študijných programov, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci. Zároveň sa menia ustanovenia súvisiace so združovaním, registráciou a členstvom zdravotníckych pracovníkov v stavovských organizáciách a vydávaním licencií. Novela nadobúda platnosť od 1. júna 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: