Do Svetového dňa zdravia sa môžu zapojiť aj Košičania

Do celosvetovej kampane na podporu aktivít k dnešnému Svetovému dňu zdravia pod názvom 1000 miest – 1000 životov, ktorá prebieha od 7. do 11. apríla, sa zapojili spoločne mesto Košice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach a Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) Košice-mesto. Spoločne organizujú pre Košičanov poradensko-edukačné aktivity venované podpore zdravia a zdravého životného štýlu. Program aktivít pozostáva z prezentácie poradenských služieb mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia, cieľom ktorých je zvýšiť informovanosť občanov o závažnosti hlavných rizikových faktorov chronických ochorení, zvlášť srdcovo-cievnych, najmä v dôsledku nesprávneho spôsobu života.

Poradenstvo a vybrané vyšetrenia budú záujemcom nad 18 rokov poskytnuté zdarma, a to dnes do 15.00 h v cukrárni AIDA na Hlavnej ulici 81 a v priestoroch RÚVZ, Senný trh 4, vo štvrtok 8. apríla a piatok 9. apríla na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48/A od 8.00 h do 15.00 h. Záujemcom môžu okrem iného stanoviť hladinu celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, odmerať tlak krvi, pulzu, určiť indexy telesnej hmotnosti a centrálnej obezity, u fajčiarov stanovia koncentráciu oxidu uhoľnatého vo výdychu a zistia stupeň závislosti prostredníctvom dotazníkových metód. SČK sa bude prezentovať najmä aktivitami na podporu darovania krvi a ukážkami výučby poskytovania prvej pomoci.

Svetový deň zdravia si každoročne pripomíname 7. apríla, v deň založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ktorá tohto roku oslavuje 62. výročie svojho vzniku. SZO, ako špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov so vznikom v roku 1948 (po nadobudnutí platnosti Ústavy SZO), pôsobí v oblasti verejného a globálneho zdravia, mapuje trendy zdravia vo svete, iniciuje a podieľa sa na tvorbe stratégií podporujúcich zdravie. Každý rok upriamuje pozornosť na vybraný aktuálny problém týkajúci sa zdravia a organizuje aktivity na medzinárodnej, regionálnej či lokálnej úrovni. Tohtoročný Svetový deň zdravia sa v zmysle výzvy SZO nesie pod heslom "Urbanizácia – šanca pre verejné zdravie" – "Globálne spojenie aktivít pre vytvorenie zdravších miest".

Podľa celosvetových štatistík viac ako 3 miliardy ľudí žije v mestách, od roku 2007 to predstavuje viac ako 50 percent celkovej populácie a podľa prognóz bude do roku 2050 sedem ľudí z desiatich žiť v meste. Tematické zameranie dňa zdravia sa opiera o skutočnosť, že urbanizácia má vplyv na zdravie obyvateľstva, čo je výzvou pre mestá v zmysle propagácie aktivít, programov alebo projektov, ktoré môžu prispieť k ochrane, podpore a rozvoju zdravia verejnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: