Podujatie Nová forma zdravotného záznamu občana - elektronická zdravotná knižka občana (EZKO)

Podujatie Nová forma zdravotného záznamu občana - elektronická zdravotná knižka občana (EZKO)
Zdroj: bigstockphoto.com

Ďaľšej téme, Elektronickej zdravotnej knižke občana (EZKO), z 1. vlny národného programu eHealth,  sa venoval seminár, ktorý organizovalo občianske združenie ProRec centrum Slovensko, v piatok 26. marca 2010.

Odborným garantom podujatia, na ktorom sa zúčastnilo do 100 účastníkov, bolo opäť Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré je národným operátorom programu eHealth.

Z úvodnej prezentácie od p. M. Daniláka, zo spoločnosti Lynx, o filozofii EZKO, vyplynulo, že cieľom systému je poskytnúť  správne informácie v správnom čase a na správnom mieste. Občan by mal byť vlastníkom EZKO a bude rozhodovať o tom, kto môže nahliadnuť do jeho zdravotnej dokumentácie, ako aj o rozsahu poskytnutých informácií. "EZKO sa tak postupným dopĺňaním údajov stane celoživotným sumárom zdravotných údajov občana," doplnil M. Danilák.

Následne P. Hlava z NCZI predstavil jednotlivé stránky EZKO.

P. Grác zo spoločnosti Asseco poznamenal, že informácie v systéme, ktoré majú spĺňať požiadavky na bezpečnosť, by mali byť kryptované, a uvoľnené len u autorizovaného príjemcu. Pričom tento akt sa uskutoční len na základe súhlasu občana a v situáciach, ktoré budú presne vymedzené v legislatíve.

Pri zdravotnej dokumentácii je veľmi dôležitá ich jednoznačnosť a presnosť. O potrebe jednotnej terminológie naprieč celým systémom diskutoval O. Kadlec zo spoločnosti PosAm.

Zástupca lekárov, M. Jansta, zdôraznil nutnosť zvýšenia atraktivity témy EZKO u koncových užívateľov, pričom ako príklad jasne definoval požiadavky, ktoré si predstavuje a očakáva od systému pre svoj odbor.

Etickými aspektami EZKO sa venoval P. Križan z Etickej komisie MZ SR, ktorý upozornil aj na právo občana, na základe vlastnej úvahy, či zo subjektívnych dôvodov svojím rozhodnutím odpojiť všetky údaje od svojej identifikácie. Napríklad úplne vynechať údaje o rodinnej anamnéze. P. Križan upozornil aj na doposiaľ nediskutované právo, "nevedieť".

Práce v rámci európskeho projektu  epSOS a jeho prínosu pre stránky EZKO, prezentovala M. Chmelová z NCZI. Vzájomnými súvislosťami EZKO a ePreskripcie/eMedikácie sa v poslednej prezentácii podujatia venoval J. Bárdy zo spoločnosti Anext.

Podujatie EZKO odštartovalo sériu konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na práve sa realizujúci národný program eHealth. Ďalšími témami, ktoré odznejú na podujatiach v tomto roku, budú ePreskripcia a eAlokácia. Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi, ktorí budú realizovať elektronizáciu zdravotníctva. OZ ProRec je súčasťou celoeurópskej siete Eurorec, ktorá iniciuje vytvorenie kompatibilného kvalitného elektronického zdravotného záznamu naprieč krajinami Európy.

M. Zbudila, ProRec Centrum Slovensko  M. Jansta, lekár

M. Danilák, Lynx 

 

 

Autor článku: Ing. Martin Zbudila, ProRec centrum Slovensko

Dátum zverejnenia: