O očkovaní ...

Pravidelné očkovanie a tým vyvolaná aktívna imunita, získaná po podaní očkovacích látok sa na Slovensku vykonáva už od päťdesiatych rokov minulého storočia.

Komplex opatrení, ktoré sú preventabilné očkovaním určuje "imunizačný program", ktorý zahŕňa nielen druhy očkovaní, ich termíny, ale i kontrolu očkovania a preočkovanosti, sledovanie a analýzu stavu imunity.

Očkovanie riadi Ministerstvo zdravotníctva SR - hlavný hygienik SR v zmysle Zákonov č.576/2004Z.z. a č.577/2004 Z.z..

Očkovanie a potrebné vyšetrenia s ním súvisiace, vykonávajú zdravotnícki pracovníci štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Rozsah a časové intervaly očkovaní sú pravidelne aktualizované vo vestníkoch MZ SR ako i odbornom usmernení MZ SR na vykonávanie očkovania. Riadne vykonanie, najmä správnu indikáciu a komplexnosť očkovania zabezpečujú všeobecní lekári pre deti a dorast ako i všeobecní lekári pre dospelých.

Základné očkovanie proti tuberkulóze na novorodeneckých oddeleniach vykonávajú odborní zdravotnícki pracovníci tohto oddelenia. Preočkovanie proti tuberkulóze vykonávajú odborní zdravotnícki pracovníci v odbore tuberkulózy a respiračných chorôb.

Očkovanie proti besnote vykonáva infektológ. Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny vykonávajú odborní zdravotnícki pracovníci úradov verejného zdravotníctva, prípadne lekári stredísk pre cudzokrajné choroby.

Očkujúci lekár, prípadne zdravotnícky pracovník dohodne termíny očkovaní s dotknutou osobou alebo jej zákonným zástupcom.

Okrem povinných pravidelných očkovaní sa vykonávajú aj povinné očkovania osôb, ktoré sú pri výkone svojho zamestnania vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, povinné mimoriadne očkovania, povinné očkovania osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny v súlade s medzinárodnými dohovormi, povinné očkovania osôb pri poraneniach, odporúčané očkovania, napríklad proti chrípke, kliešťovej encefalitíde, meningitíde a hepatitíde typu A a B.

Očkovanie je možné vykonať aj na vlastnú žiadosť, vhodnosť posudzuje ošetrujúci lekár.

V prvom roku života postupujeme podľa súčasne platného očkovacieho kalendára v SR.

l. mesiac

 • tuberkulóza

po dovŕšení 9.týždňa života

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ
 • invazívna hemofilová infekcia
 • detská obrna
 • žltačka typu B

o 6 týždňov

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ
 • invazívna hemofilová infekcia
 • detská obrna
 • žltačka typu B

o 6 mesiacov

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ
 • invazívna hemofilová infekcia
 • detská obrna
 • žltačka typu B

po dovŕšení 14. mesiaca života

 • osýpky
 • mums
 • rubeola

v 3. roku života

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ

v 6. roku života

 • záškrt
 • tetanus
 • čierny kašeľ

v 11. roku života - preočkovanie

 • osýpky
 • mums
 • rubeola

v 12. roku života - preočkovanie

 • detská obrna

v l3. roku života - preočkovanie

 • záškrt
 • tetanus

Podľa osobitného pokynu sa vykonáva kontrola tuberkulínovej skúšky, podľa zhodnotenia sa vykoná prípadné preočkovanie proti tuberkulóze. Predvolanie na tento výkon zabezpečujú pracovníci v odbore tuberkulózy a respiračných chorôb v kalmetizačných ambulanciách.

Simultánne podávanie vakcín

Bežne používané vakcíny možno vo väčšine prípadov bezpečne a efektívne podávať simultánne, t.j. v ten istý deň, na odlišné miesta tela. Odstup medzi aplikáciou medzi dvoma živými vakcínami má byt' minimálne 4 týždne, optimálne 6 týždňov. Po aplikácii neživej vakcíny, akákoľvek neživá vakcína môže nasledovať v akomkoľvek časovom intervale. Po aplikácii neživej vakcíny, akákoľvek živá vakcína môže byt' podaná v odstupe 1 týždňa. Po očkovaní proti tuberkulóze akékoľvek ďalšie očkovanie môže byť vykonané najskôr za 8 týždňov, ak je zahojená lokálna reakcia.

Nežiaduce reakcie po vakcinácii

Nie sú časté, /l-5 %/. Môže sa prejaviť zvýšená teplota, opuch v mieste vpichu, bolesti hlavy, bolesť v mieste vpichu, začervenanie. Výnimočne alergická reakcia rôznej intenzity.

V súčasnosti imunizačný program riadi a vykonáva ošetrujúci lekár v spolupráci so spádovými lekárňami, kde si osoba, alebo zákonný zástupca, na základe predpísania očkovacej latky na recept, túto vyzdvihne a pri zabezpečení chladového prenosu doručí očkujúcemu lekárovi. V prípade, že sa jedná o očkovacie látky na vykonanie povinného očkovania podľa očkovacieho kalendára, vakcínu ani poplatok za recept nehradí. Výnimku tvoria očkovacie látky, kde v jednej injekčnej dávke sa nachádza všetkých 6 potrebných vakcín pre deti do 1. roku života. Za túto si rodičia priplácajú. Nazývame ich ,,bezbolestné", pretože spôsobom spracovania a obsahom antigénov, sú ideálne pre bábätká.

Keďže chrípka patrí k vysoko nákazlivým závažným ochoreniam je najvyšší čas rozhodnúť sa pre aplikáciu proti-chrípkovej vakcíny. V distribúcii sú 2 druhy proti-chrípkovej očkovacej látky, ktoré sú zhodné svojim zložením. Vakcína sa predáva na základe receptu od ošetrujúceho lekára. Za vakcínu neplatia poistenci niektorých poisťovní, osoby staršie ako 65 ročné, pacienti so závažnými chronickými ochoreniami, zdravotnícki pracovníci, prichádzajúci do priameho styku s pacientom, osoby v liečebniach pre dlhodobo chorých a v ústavoch sociálnej starostlivosti. Vhodný čas na očkovanie je v mesiacoch október až február.

Autor článku: MUDr. Oľga Krídlová

Dátum zverejnenia: