Práva a povinnosti pacientov pripomína 18. apríl

Poukázať na práva a povinnosti pacientov je cieľom Európskeho dňa práv pacientov. S podporou Európskeho parlamentu (EP) a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) bol v roku 2002 vyhlásený s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. Dvanásť európskych krajín bude v roku 2010 sláviť tento deň: Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Macedónsko i Slovinsko. Keď sa budú dodržiavať garantované práva pacientov, bude možné hovoriť, že človek je v strede pozornosti zdravotníctva. Posilnenie práv pacientov sa stane efektívnym len vtedy, ak budú spolupracovať všetci hráči v oblasti zdravotníckej starostlivosti v každej krajine Európskej únie (EÚ).

V Taliansku sa tohtoročný Európsky deň práv pacientov spája s 30. výročím činnosti Tribunálu pre práva pacientov a oslávia ho v 60 mestách. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií - Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. ACN od začiatku verila, že 18. apríl sa bude vo všetkých členských štátoch EÚ sláviť spoločne, aby sa podporilo dodržiavanie práv pacientov. Tento deň má byť príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac. ACN v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty. Medzi práva pacienta patrí napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie. O charte rokovali aj účastníci konferencie "Pacient budúcnosti", ktorá sa konala v novembri 2002 v Bruseli.

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike. Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa uznáva, že "zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt". Nasleduje definícia zdravia tak, ako ju chápe Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej "zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia". Charta práv pacientov v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov. Európska charta práv pacientov a Charta práv pacientov v SR je uverejnená napríklad aj na stránke Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) - informovanypacient.sk.

www.activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it
www.informovanypacient.sk
http://eesc.eu

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: