SLK hovorí o diktátorstve zdravotných poisťovní voči poskytovateľom

Za posledné dva roky neprišlo podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) v ambulantnom sektore k žiadnemu zvyšovaniu cien, praktickí lekári pritom žiadajú sedempercentné navýšenie. Komora hovorí v tejto súvislosti o diktátorstve zdravotných poisťovní (ZP) voči zdravotným poskytovateľom. Nepáčia sa jej ani dve rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ). Pripravuje preto podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR a hovorí o potrebe legislatívnych zmien smerujúcich k zákonnej úprave dohodovacieho konania. 

Vo veci zlúčenia zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo PMÚ konštatoval, že ich aktivity nemožno považovať za hospodársku činnosť a zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa preto nevzťahuje na ich činnosť pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. V druhom prípade PMÚ rozhodol, že Asociácia fakultných nemocníc obmedzila hospodársku súťaž tým, že začiatkom roku 2007 vstupovala do procesu uzatvárania zmlúv medzi jej členmi - fakultnými nemocnicami poskytujúcimi ústavnú zdravotnú starostlivosť a niektorými zdravotnými poisťovňami. "Jedna strana teda podlieha a druhá strana nepodlieha tomu zákonu o hospodárskej súťaži. Myslíme si, že tento záver PMÚ je nesprávny," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave právny zástupca komory Ondrej Škodler. 

Podľa hovorcu PMÚ Vladimíra Ferka sa v týchto dvoch prípadoch jednalo o subjekty vykonávajúce rozdielne činnosti, v rozdielnom regulačnom prostredí. "To, že pri svojej činnosti prichádzajú do obchodných vzťahov, neznamená, že úrad k nim musí pristupovať z rovnakej pozície. Členovia AFN pôsobia v konkurenčnom prostredí, v rámci ktorého medzi nimi, ako aj medzi nimi a nečlenmi AFN, prebieha súťaž predovšetkým v kvalite poskytovaných služieb," uviedol. 

Rozhodnutia sa podľa Ferka netýkali posudzovania činnosti subjektov v rovnakých oblastiach. Kým v rozhodnutí týkajúcom sa zlúčenia ZP úrad dospel k záveru, že poisťovne pri vykonávaní povinného verejného zdravotného poistenia nekonajú ako podnikatelia, ktorých činnosť môže obmedziť hospodársku súťaž v oblasti vykonávania povinného verejného zdravotného poistenia, v rozhodnutí týkajúcom sa dohody obmedzujúcej súťaž zakázal dohodu fakultných nemocníc – podnikateľov pôsobiacich v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako ďalej objasnil Škodler, komora už pripravuje podnet na GP SR a chce hľadať možnosť iniciovať začatie súdneho sporu, v ktorom by nastolená otázka súladu rozhodnutia úradu s legislatívou Európskej únie. "SLK sa bude snažiť iniciovať, aby tento názor bol nejakým spôsobom revidovaný, pretože to považujeme za zásadnú otázku. Týmto spôsobom sa dal poisťovniam do rúk úplne jednoznačný tromf vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že sa môžu správať ako chcú, môžu sa správať monopolne," dodal Škodler. Za najrýchlejšie a najlepšie riešenie pritom komora považuje legislatívne zmeny v tejto oblasti, pričom podľa slov prezidenta komory Milana Dragulu cieľom lekárov nie je štrajkovať. 

Podľa PMÚ je rozhodnutie týkajúce sa verejného zdravotného poistenia v súlade s európskou legislatívou a prístup bol konzultovaný aj s direktoriátom pre hospodársku súťaž Európskej komisie. "Závery úradu sú v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdneho dvora," uviedol Ferko. Úpravy zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi a poisťovňami od začiatku tohto roka sa podľa SLK viazali len na zlúčenie zdravotných poisťovní a aj cenové úpravy v zmluvách boli len vyrovnávajúcim prvkom cien medzi pôvodnými ZP do novovzniknutej ZP. Potrebu navýšenia cien komora odôvodňuje napríklad aj tým, že počet lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je nízky. Za ďalší problém považuje vysoký vek lekárov vo všeobecnosti, ktorý je spôsobený poklesom záujmu o prácu v tomto odbore aj v dôsledku nedostatočného finančného ohodnotenia, a tiež nízky počet stredného zdravotného personálu. Ďalším dôvodom na zvyšovanie cien sú výdavky na mzdy vrátane odvodov do fondov, ktoré v neštátnej ambulancii s jedným lekárom a zdravotnou sestrou predstavujú približne polovicu výdavkov v zariadení. 

Navyše nedostatočné financovanie primárnej zdravotnej starostlivosti sa podľa SLK prejavuje v stagnácii počtu týchto ambulancií už desať rokov. Komore sa nepáči ani spôsob, akým poisťovne dohadujú v zmluvách rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tvrdí, že nie je v súlade so zákonom a zmluvy sú v tejto časti neplatné. "V prevažnej väčšine sa dá povedať, že zdravotné poisťovne nezazmluvnia a neobjednajú rozsah zdravotnej starostlivosti v tom rozsahu ako stanovuje zákon. Podľa nás by mali objednať minimálne v takom rozsahu, ako to zákon stanovuje," vysvetlil Škodler. SLK podľa jeho slov odporučí svojim členom, aby fakturovali a žiadali si úhradu nadlimitných výkonov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: