MZ SR vyhlásilo výzvu zameranú na zvyšovanie profesionality zdravotníkov

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Vzdelávanie s názvom Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve.

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania. Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Ako rezort informuje na svojej internetovej stránke, oprávnenými žiadateľmi sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesijné združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Objem finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie), vyčlenený na túto výzvu, predstavuje 15 miliónov eur. Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi na jeden projekt je 500.000 eur a maximálna tri milióny eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 30. júna 2010. OPV je zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve najmä s cieľom stabilizácie a doplnenia tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v súčasnosti v rámci zdravotného systému nedostatkoví. Nenávratné finančné príspevky sú poskytované na základe zdrojov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: