Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc
Zdroj: bigstockphoto.com

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje skupinu ochorení, ktorých spoločnou črtou je pomaly postupujúca, prevažne nezvratná obštrukcia dýchacích ciest, charakterizovaná obštrukčnou ventilačnou (dýchacou) poruchou.

Keď sa nemôžete zhlboka nadýchnuť

Obštrukčná ventilačná porucha je spôsobená rôznym stupňom postihnutia dýchacích ciest, prejavujúcim sa klinicky ako chronická obštrukčná bronchitída a zmenami pľúcneho parenchýmu (špecifické tkanivo), ktorých patologickým následkom je emfyzém (rozdutie) pľúc.

Chronická bronchitída je definovaná ako chronický kašeľ s vykašlávaním najmenej počas troch mesiacov v roku, v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Emfyzém (rozdutie) charakterizuje nezvratné rozšírenie dýchacích ciest. Podiel obidvoch chorôb sa ťažko klinicky a funkčne odlišuje. Z praktického hľadiska je dôležitá liečba postupujúcej obštrukcie dýchacích ciest a častých nových prepuknutí chorobného stavu.

Klinický nález

Spoločným klinickým prejavom ochorení je pomaly postupujúca dýchavica, ktorú môže, no nemusí sprevádzať chronický, produktívny kašeľ. Pri fyzikálnom vyšetrení sa často zisťuje zostrené dýchanie s predĺženým výdychom, niekedy s piskotmi a vlhkými fenoménmi.

Pri emfyzéme je dýchanie zoslabené. V pokročilejších štádiách vidno vyššiu námahu pomocného „dýchacieho“ svalstva, dýchanie zošpúlenými ústami, centrálnu cyanózu (zmodrenie kože a sliznice) a príznaky zlyhávania pravého srdca – opuchy predkolení, venostatickú pečeň, ortopnoe (najvyšší stupeň záduchu, pri ktorom chorý nemôže ležať, iba sedieť alebo stáť) tachykardiu (zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za min.).

Cieľom dlhodobého manažmentu CHOCHP v stabilnom stave je úprava klinických symptómov, funkčného stavu, prevencia a liečba komplikácií. Výsledkom by malo byť zlepšenie prežívania pacientov pri ich dobrej kvalite  života, s minimálnymi nepriaznivými účinkami liečby. Najdôležitejším opatrením zo strany chorého je bezpodmienečné zanechanie fajčenia. To totiž vedie k spomaleniu poklesu pľúcnej funkcie a k podstatnej redukcii príznakov.

Dlhodobé štúdie ukazujú, že asi tretina fajčiarov je s podporou okolia schopná prestať fajčiť. Úspešnejší sú tí, ktorí prestanú fajčiť rýchlo. Ťažkí a dlho prestávajúci fajčiari majú menšiu nádej. Význam má poukazovanie na zdravý životný štýl, dočasná náhrada nikotínu žuvačkou alebo transdermálne (nikotínové náplaste), spoločné priestory bez fajčenia, osobné príklady.

Znečisťovanie ovzdušia

Zlé ovzdušie v okolí a v pracovnom prostredí zhoršuje klinický i funkčný stav a môže byť príčinou prepuknutí akútnych stavov CHOCHP, preto sa treba v rizikovej práci chrániť maskami s filtrom. Pre deti v zariadeniach, i v domácom pobyte, sa používajú vzduchové  práčky. Kvalitu ovzdušia možno dlhodobo zlepšiť len dodržiavaním celospoločenských ekologických programov.

Vakcinácia proti chrípke

Má sa aplikovať každoročne na jeseň. Vakcína proti pneumokokovej pneumónii a imunomodulačná liečba sú v skúšobnom štádiu. Hromadenie hlienu v dýchacích cestách spôsobuje infekciu a poškodzuje bronchiálny strom. Na podporu vykašlávania sa používajú látky s mukolytickými (hlien-rozklada  júcimi) a mukoregulačnými vlastnosťami. Najznámejšie z nich sú ambroxol a acetylcysteín, ktoré sa môžu podávať inhalačne, ale aj perorálne (ústami) a parenterálne (cestou mimo tráviacej rúry).

Rehabilitácia

Rekonvalescencia pacientov zahŕňa multidisciplinárny program, ktorý sa skladá z fyzioterapie, tréningu dýchacieho svalstva, špeciálnej výživy, psychoterapie a vzdelávania. Fyzioterapia využíva relaxačné techniky, dýchanie zošpúlenými ústami, asistovaný kašeľ, vykašlávanie a polohovanie.

Tréning dýchacieho svalstva pomocou vhodne vybratého stupňa celkového telesného zaťaženia alebo dýchania proti odporu (rezistovaného dýchania) prispieva k zlepšeniu kvality života. Špeciálna výživa je dôležitá u obéznych aj u chorých s hyponutríciou (nedostatok výživy), no často sa aplikuje neúspešne. Jej cieľom je dosiahnuť ideálnu telesnú hmotnosť obmedzením sacharidov (cukrov) a jedál s vysokou energetickou hodnotou (tučné mäso a pod.), vzhľadom na riziko nadmernej tvorby CO2. Psychoterapia a vzdelávanie zlepšujú kvalitu života nácvikom zvládania problémových situácií, samostatného vedenia a kontroly choroby.

Liečba následkov Aj u dobre vedeného pacienta s CHOCHP vznikajú v pokročilých štádiách ataky zlyhávania pravého srdca. Prostriedky na rozšírenie ciev nie sú pri pľúcnej hypertenzii dlhodobo účinné. Jediným účinným prostriedkom liečenia je dlhodobá oxygenoterapia. Dlhodobá domáca oxygenoterapia. Dýchanie vzduchu obohateného o kyslík (30 percentný O2) najmenej 16 hodín denne významne predlžuje kvalitu a dĺžku života chorých s CHOCHP v štádiu respiračnej nedostatočnosti.

Autor článku: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: