Jednou z najčastejších príčin úmrtia mladých ľudí je samovražda

Jednou z troch najčastejších príčin úmrtia mladých ľudí v krajinách Európskej únie je samovražda. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku vo vekovej kategórii 15 až 29 rokov v roku 2007 zaznamenaných 97 a o rok neskôr 103 samovrážd.

V roku 2007 uvádzajú štatistiky v tejto vekovej kategórii 475 a o rok neskôr 349 samovražedných pokusov. "Štatistické údaje sú však podľa odborníkov značne podhodnotené, pretože aj napriek povinnosti hlásiť samovražedné pokusy, sa to nedarí," informovala TASR Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie (LDZ) SR. Dôvody samovraždy bývajú rôzne. Najčastejšími motívmi samovražedných pokusov na Slovensku sú rodinné problémy a iné vnútorné osobné konflikty. "V ich pozadí však často stoja práve duševné ochorenia, závislosť od alkoholu či iných drog a niektoré telesné ochorenia spojené so silnou chronickou bolesťou," vysvetľuje Valentová. Aj preto vznikol v Lige projekt "Prevencia suicídií na stredných školách" s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Realizovanie školských programov podpory duševného zdravia aj prevenciu samovražednosti definuje ako jednu z priorít aj Národný program duševného zdravia (NPDZ).

V Bratislavskom kraji sa pilotne realizoval program "Nikto nie je dokonalý..." určený stredoškolákom. Je pokračovaním preventívneho programu pre stredoškolskú mládež "Som v pohode. A ak nie...?" Je postavený na interaktívnych stretnutiach so študentmi, ktoré sa venujú témam stresu, špecifickým poruchám ako depresia či poruchy príjmu potravy, ale aj zásadám psychohygieny, ideálu krásy a riešeniu problémových situácií v škole a v rodine. Pilot programu sa podľa Valentovej realizoval na stredných školách v Bratislavskom kraji vo februári a marci 2010. Zapojilo sa do neho osem škôl, 13 tried a približne 360 študentov. Súčasťou projektu bol aj odborný workshop pre školských a poradenských psychológov s názvom "Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov", ktorý sa realizoval pilotne v marci 2010. Jeho cieľom bola prevencia samovražedného správania na Slovensku a zníženie počtu úmrtí následkom samovraždy. LDZ sa venuje podpore duševného zdravia a prevencii duševných ochorení na stredných školách už od roku 2007. Iniciátormi boli študenti stredných škôl, ktorí spolupracujú s Ligou ako dobrovoľníci. Študenti cítili nedostatok informácií o problematike duševného zdravia a o problémoch s jeho udržiavaním. Z ich podnetov vznikol v Lige projekt "Duševné zdravie na stredných školách", ktorý sa postupne rozširuje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: