Poruchy rovnováhy a vnímania akustických podnetov

Poruchy rovnováhy  a vnímania akustických podnetov
Zdroj: bigstockphoto.com

Renomované inštitúcie, zaoberajúce sa problematikou analýz výskytu a trendu ochorení osôb aktívneho veku, konštatujú, že výskyt uvedených porúch bezprostredného kontaktu so životným okolím má stúpajúcu tendenciu.

Rozrastajúce sa veľkomestské aglomerácie, stále vyšší počet cirkulujúcich vozidiel osobnej a úžitkovej dopravy, čoraz viac sa zmenšujúca plocha zelene, hluk, smog, prašnosť, náhle sa meniaca vlhkosť vzduchu a v neposlednom rade ľahostajnosť k stavu vlastného zdravia, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholických nápojov, nevyvážená, na antioxidanty chudobná výživa a extrémne dlhá pracovná doba so snahou čo najviac finančne profitovať. To sú všetko notoricky známe fakty životného trendu dnešných dní.

Ak k tomu ešte pripočítame masívnu infiltráciu elektronických pomôcok do väčšiny pracovných prostredí, niekoľkohodinovú vynútenú statickú polohu užívateľov počítačov bez kompenzujúcej fyzickej aktivity a zanedbávanú údržbu zariadení mikroklimatizácie, to všetko môže mať bezprostredný vplyv na zmenu zdravotného stavu.  Spúšťače porúch I na Slovensku bol zaznamenaný vyšší výskyt vnímania neexistujúcich akustických podnetov (v odbornej literatúre označovaný ako tinnitus), ktorý v kombinácii s poruchami udržania polohy  v priestore a stability pri chôdzi nadobúda postupne narastajúci charakter.

Do popredia sa dostáva príčinná súvislosť vzniku týchto symptómov. Svoj podiel k rozvinutiu daných porúch prináša aj liečba bolesti tzv. nesteroidnými analgetikami, antibiotikami (gentamycin), liečba nádorov chemoterapeutickými prípravkami (ako vedľajší účinok liečiva) a ochorenia centrálneho nervového systému (sclerosis multiplex a iné). Paleta evokujúcich príčin vzniku poruchy rovnováhy neadekvátneho spracovania akustických podnetov je veľmi pestrá a vyžaduje detailný rozbor.

Niektoré z nich je potrebné riešiť aj chirurgicky, hoci jej prevažná väčšina je zvládnuteľná konzervatívnym medikamentóznym prístupom. Skúsme sa ale zamyslieť nad úvodnými riadkami a zvážiť, koľko možností na predchádzanie chorobných stavov máme vo vlastných rukách. Sme sami spôsobilí odhaliť a posúdiť aj príznaky choroby, ktorú dokáže náš organizmus dlhodobo kompenzovať?

Nebolo by rozumnejšie s minimálnymi časovými stratami absolvovať preventívnu prehliadku a urobiť tým krok dopredu a predísť závažným zmenám na našom zdraví, ktoré tak nevyhnutne potrebujeme k spokojnému životu?

Podľa dostupných literárnych zdrojov sú najčastejšími vyvolávajúcimi faktormi:

  • vysoký tlak krvi (neskoro zistený a liečený)
  • viac ako 15 rokov liečená cukrovka s postihnutím tepenno-žilných sietí
  • poruchy pružnosti medzistavcových chrupkových platničiek v úrovni prvých siedmich krčných stavcov výdute mozgových ciev
  • syndróm vnútrolebkového zvýšeného tlaku na podklade rozpínavého procesu v mieste mosto-mozočkového uhla
  • expozícia nadlimitným hlukom pracovného prostredia bez používania adekvátnych protihlukových tlmičov

Autor článku: MUDr. Juraj Becer, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: