Sabolová: Minister Raši len straší a bráni sa útokom, no nevysvetľuje

V kontexte mojej včerajšej tlačovej konferencie k záchranným zdravotným službám a následným vyjadreniam pána ministra zdravotníctva pripomínam, že minister zdravotníctva nevysvetlil: - prečo sa operačné stredisko nenachádza v rozdeľovníku MZ SR z 1. 7. 2008 ako subjekt pripomienkového konania? - ako je možné, že zásadné pripomienky operačného strediska, ktoré výrazne pozmenili tvár výberového konania, neboli podávané oficiálnou cestou cez centrálnu registratúru ministerstva? - prečo sa o tejto zásadnej pripomienke nehovorilo už od júla 2008? Namiesto toho sa pán minister uchýlil k protiútoku a bráneniu "dobrého mena" ministerstva. Tiež verbálnemu posúdeniu osoby, údajne bývalého pracovníka ministerstva, ktorá by mohla materiál dokazujúci pochybenie ministerstva zverejniť. Nie osoba, ale dokumenty sú dôležité. Tie však nekomentoval. Je to neštandardný a ba zastrašujúci postup ministra zdravotníctva.

O podobnom postupe svedčí aj moja interpelácia, ktorú som podala na marcovej schôdzi vo veci štátnozamestnaneckého pomeru JUDr. Milana TOMKULIAKA, ako aj odpoveď ministra zdravotníctva na ňu. Služobný úrad Úradu vlády SR v roku 2006 prešetril sťažnosť štátneho zamestnanca JUDr. Milana TOMKULIAKA v súvislosti s neplatným rozviazaním štátnozamestnaneckého pomeru. Prešetrovaním predmetnej sťažnosti Úrad vlády SR zistil, že sťažnosť bola opodstatnená a uložil Ministerstvu zdravotníctva SR prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Listom č. 9546/2009/KVSÚ,27337/2009 z 21. 09. 2009 bolo Ministerstvo zdravotníctva SR vyzvané splniť povinnosť, ktorá ministerstvu vyplynula z § 44 zákona o štátnej službe, a to štátnemu zamestnancovi, s ktorým bol neplatne ukončený štátnozamestnanecký pomer a ktorému štátnozamestnanecký pomer trvá ďalej, doplatiť funkčný plat, ktorý by mu patril, ak by nedošlo k neplatnému skončeniu štátnozamestnaneckému pomeru. Na odstránenie nedostatku služobný úrad ÚV SR stanovil termín 06. 10. 2009. Nakoľko Ministerstvo zdravotníctva SR do tohto termínu uvedenú povinnosť nesplnilo, vedúci služobného úradu ÚV SR dňa 11. 12. 2009 zaslal MZ SR upozornenie o povinnosti prijať opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Najvyšší súd SR 21. 04. 2009 potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorým nevyhovel MZ SR o odloženie vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia ÚŠS, čím bol minister zdravotníctva povinný urýchlene konať a zjednať nápravu tým, že poškodenému bude doplatený funkčný plat.

Na základe čoho minister tvrdí v odpovedi na interpeláciu, že žiadny právne významný akt nenasvedčuje, že skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v posudzovanom období bolo neplatné? Veď právoplatné a definitívne rozhodnutie Úradu pre štátnu službu zo dňa 26. 5. 2006 č. 6602/2006 hovorí, že skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v posudzovanom období bolo neplatné. Čím toto svoje tvrdenie vie minister a ministerstvo zdôvodniť, keď voči právoplatnému a definitívnemu rozhodnutiu Úradu pre štátnu službu niet odvolania ani opravného prostriedku? Pokiaľ by minister nemal vysvetlenie, potom jediným vysvetlením je to, že nerešpektuje právoplatné rozhodnutie Úradu pre štátnu službu, vydané na základe rozsudku Najvyššieho súdu z 18. 11. 2005.

Ak by bol vzorom pre porušenia základných ľudských práv i porušenia Ústavy SR sám minister, potom je potrebné prinajmenšom ho vymeniť. Vymeniť za ministra, ktorý nebude musieť zastrašovať ani brániť dobré meno ministerstva, lebo v prípade, že mu budú oznámené možné nejasnosti či pochybenia, zareaguje kompetentným vysvetlením či prípadným uznaním zlyhania.

Dnes proti (ne)konaniu ministra a ministerstva môže pán JUDr. Milan Tomkuliak len ticho protestovať pred Úradom vlády SR a Národnou radou SR. Rovnako ticho môžu stáť na parkoviskách odstavené funkčné sanitné vozidlá záchraniek, ktoré boli tendrom zlikvidované. Avšak noví prevádzkovatelia môžu byť vysmiatí, lebo nové, tendrom usmernené, prerozdelenie prinesie každému z nich na prevádzku a zakúpenie nového materiálno-technického zabezpečenia mesačne v priemere 25 tisíc EUR.

Mária Sabolová, poslankyňa NR SR

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: