Záujem verejnosti o vyšetrenie vzoriek pitnej vody rastie

Aj tento rok Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci Svetového dňa vody ponúkol verejnosti možnosť nechať si laboratórne vyšetriť vzorky pitnej vody. Podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného záujem o vyšetrenie vzoriek vody zo studní na individuálne zásobovanie rastie. Kým vlani v úradoch verejného zdravotníctva vyšetrili 873 vzoriek vody, tento rok ich bolo 1750.

Nie vždy je však podľa jeho slov dôležitý počet rozborov, nakoľko v mnohých prípadoch ľudia na vyšetrenie priniesli vodu využívanú len ako úžitkovú, napr. na polievanie záhrad. "Dôležité je, že zistením niekoľkých alarmujúcich hodnôt dusičnanov a dusitanov vo vode, ktorú používali na pitné účely celé rodiny vrátane batoliat, sa zabráni ďalšiemu poškodzovaniu zdravia," konštatoval Rovný. Z celkového počtu 1750 vzoriek prekročilo povolené limity dusičnanov 600. Dusitany vyšetrovali v 1428 vzorkách, z toho v 23 vzorkách sa ukázalo prekročenie najvyššej medznej hodnoty. "Amónne ióny sa vyšetrovali v 160 vzorkách, z nich bolo 11 hodnôt prekročených, pH sa vyšetrovalo v 85 vzorkách, z čoho pod dolnú hranicu 6,5 bolo 21 hodnôt," uviedol k výsledkom hlavný hygienik.

Heslo tohtoročného Svetového dňa vody bolo "Čistá voda pre zdravý svet". ÚVZ SR pri tejto príležitosti poskytoval záujemcom z radov občanov aj poradenstvo a konzultácie z oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: