Elektronické zdravotníctvo začína mať reálnu podobu

Odborná verejnosť sa dnes po prvý raz mohla zoznámiť s navrhovanou podobou niektorých funkcií elektronického zdravotníctva, tzv. eHealthu. Na virtuálnej rodine, ktorú jej tvorcovia symbolicky prezývajú avatari, si účastníci národnej konferencie Zdravotnícka informatika 2010 mohli priamo pozrieť, ako bude vyzerať elektronická zdravotná knižka, elektronická preskripcia liekov či objednávanie sa u špecialistu. Ako objasnil minister zdravotníctva Richard Raši, pilotné moduly sa začnú do reality prenášať od roku 2013, kedy sa informatizácia zdravotníctva dostane do bežnej praxe.

Súčasťou výbavy pacientov by sa tak mali stať aj kartičky, ktoré budú slúžiť na ich identifikáciu, pomocou nich sa zároveň lekári dostanú k elektronickej zdravotnej knižke (EZK). Ako objasnil riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Vladimír Hučko, ľudia by ich mali dostávať postupne a budú bezplatné. Karta tiež bude slúžiť na prístup do Národného zdravotného portálu, vstupnej bráne k službám elektronického zdravotníctva. Pre pacientov bude portál poskytovať najmä informácie o jednotlivých poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, platnej legislatíve, ako aj o jednotlivých ochoreniach a ich liečbe. Umožní im aj objednávanie sa u všeobecných lekárov i špecialistov.

Elektronizácia zdravotníctva by mala prispieť napríklad k lepšej orientácii pacienta v zdravotníckych zariadeniach. To demonštrovala aj jedna z modelových situácií virtuálnej rodiny, kedy si otec pri pílení dreva na chate poraní ruku. Pomocou národného portálu si vyhľadá najbližšiu pohotovosť. Tam sa lekár pomocou EZK oboznámi nielen s jeho anamnézou, zistí tiež, že mu už neplatí očkovanie proti tetanu. Lekár ho ošetrí, zaočkuje a následne ho odporučí k špecialistovi. Odporučenie už zadá iba do elektronického systému a nevypisuje výmenný lístok. Pacient si následne doma vyberie, ktorého lekára chce navštíviť a objedná sa u neho. V prípade, že daný lekár termín potvrdí, upozorní pacienta na vybraný termín aj sms správa. O úraze a očkovaní už pacient nemusí informovať svojho všeobecného lekára, keďže všetko je zapísané v jeho elektronickej karte.

Pacienti sa podľa odborníkov nemusia obávať, že by sa ich údaje v EZK zneužili. Tie sa majú začať povinne vytvárať pre deti narodené po 1. januári 2013. Podľa Hučka pacienti, ktorí nebudú chcieť byť do takéhoto systému zaradení, budú môcť na požiadanie vystúpiť. Zneužitie údajov z EZK má zabezpečiť identifikačná karta a kód, bez ktorej sa k údajom lekár nedostane. Výnimku má tvoriť iba tzv. emergency data set (EDS), ktorý bude obsahovať informácie potrebné na záchranu života. V rámci prvej etapy budovania eHealth sa majú do EZK zaviesť identifikačné a administratívne údaje, EDS, informácie o očkovaní, liečbe, laboratórnych vyšetreniach, nálezy či osobné záznamy občana.

Benefity elektronického zdravotníctva spočívajú podľa prezidenta Slovenskej lekárskej komory Milana Dragulu v rýchlej dostupnosti relevantných údajov pri stavoch ohrozujúcich život, odstránení duplicitných vyšetrení a predpisovaní liekov. Očakáva tiež zníženie nákladov, zvýšenie efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti a zníženie pochybení a omylov. Naopak, za možné úskalia považuje nedostatočnú "internetizáciu" poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nízke internetové zručnosti, najmä starších kolegov, ako aj nezáujem poskytovateľov. Obáva sa tiež prípadnej nechuti občanov súhlasiť so zavedením EZK, ako aj finančných nákladov, ktoré v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva vzniknú.

Zavádzanie elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth si do roku 2013 vyžiada vyše 252 miliónov eur, pričom sa počíta s viaczdrojovým financovaním, a to z eurofondov, štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Ministerstvo zdravotníctva vzhľadom na významné zníženie nákladov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti predpokladá návratnosť investícií v priebehu niekoľkých rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: