Študenti po skončení štúdia by nemali zabudnúť na svoje povinnosti voči ZP

Za študentov, ktorí skončia štúdium na strednej škole, platí poistné štát do dňa vykonania skúšky, najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta. "Od 1. septembra je takáto osoba povinná si začať platiť poistné sama v prípade, že sa neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezamestná sa, nezačne podnikať alebo nepokračuje v ďalšom štúdiu," vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová.

Absolvent vysokej školy v platení poistného podľa jej slov výhodu posledných školských prázdnin nemá a štát za neho platí poistné iba do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky. Teda deň štátnej záverečnej skúšky (nie deň promočného aktu) je dňom skončenia štúdia na vysokej škole a je uvedený aj vo vysokoškolskom diplome. Deň skončenia vysokej školy je posledným dňom, keď za študenta platí poistné štát. "Od nasledujúceho dňa si musí takáto osoba začať platiť poistné sama, ak sa však podobne ako v predchádzajúcom prípade neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezačne podnikať alebo sa nezamestná. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sa rozhodujú, či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole," skonštatovala Balážová.

V prípade, ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce alebo začne podnikať, je povinný tieto skutočnosti oznámiť zdravotnej poisťovni. Ak sa zamestná, túto skutočnosť za neho oznamuje zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ. Balážová ďalej upozorňuje, že za absolventa jednej vysokej školy (držiteľa jedného vysokoškolského diplomu II. stupňa) už štát poistné neplatí ani vtedy, ak sa prihlási na štúdium na ďalšej vysokej škole, aj keď ešte nedosiahol vekovú hranicu 26 rokov. Štát neplatí poistné ani za študenta, ktorý prekročil štandardnú dĺžku štúdia.

"Všetky zmeny sú tieto osoby povinné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku," dodala hovorkyňa poisťovne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: