Štrnásť krajín EÚ pripravuje pilotnú štúdiu o zdraví obyvateľstva

Slovensko je jednou zo 14 členských krajín Európskej únie (EÚ), v ktorých budú realizovať projekt Európska pilotná štúdia na sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva - Europe health examination survey (EHES). Koordinátorom projektu je Národný inštitút verejného zdravotníctva a sociálnych vecí v Helsinkách a patronát nad ním má Európska komisia (EK), ktorá projekt finančne podporuje.

Pilotná štúdia je zameraná na mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Snahou je zozbierať všetky pozitívne skúsenosti, ako aj zistiť negatívne stránky vykonania tejto štúdie tak, aby výsledky následných národných štúdií boli v rámci EÚ porovnateľné. Koordinátori EHES z jednotlivých štátov sa stretli začiatkom tohto týždňa v Londýne. "Projekt sa začal 1. januára 2010. Teraz sa nachádzame v prípravnej fáze pilotnej štúdie, ktorá sa má realizovať na jeseň a analyzovať do konca tohto roka. Zameraná je na vypracovanie štandardného manuálu, podľa ktorého budeme postupovať pri vykonávaní vyšetrení počnúc výberom respondentov, ich informovaného súhlasu, až po to, ako budeme vyhodnocovať a vypracovávať zistené výsledky," uviedla koordinátorka projektu za Slovensku a vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Avdičová.

Dôležitou súčasťou podľa Avdičovej je aj príprava vhodného dotazníka. Pilotná štúdia má dve časti - vyplnenie dotazníka a druhú, keď je respondent podrobený určitým vyšetreniam. Vlastné vyšetrenie respondenta, ktorý sa bude náhodne vyberať z evidencie obyvateľstva, bude zamerané na biologické rizikové faktory. Pôjde predovšetkým o meranie tlaku krvi, hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, trigliceridov a glukózy. Tiež o meranie antropometrických údajov -objem pása a bokov, hmotnosť, výška - od ktorých sa odvíja odhad nadváhy a obezity. "Musíme pripraviť najmä dotazníkovú časť, kde máme získať aktuálne informácie o správaní sa obyvateľstva vzhľadom k životnému štýlu. Otázky budú zamerané na stravovanie, fajčenie, vykonávanie fyzickej aktivity, na zvládanie stresu či vnímanie kvality zdravia. Jedným z našich cieľov je zachovanie kontinuity s predchádzajúcimi štúdiami o zdravotnom stave obyvateľstva, ktoré sa na Slovensku vykonali. Druhým je zahrnúť tam aj otázky, ktoré aktuálne reagujú na iné aspekty zdravia, ktoré sme doteraz nesledovali," doplnila Avdičová.

V pilotnej štúdii vyšetria na Slovensku 250 ľudí, v následnej štúdii až 4000 respondentov zo všetkých kútov Slovenska. Budúci rok odborníci začnú analyzovať poznatky zo všetkých zúčastnených krajín. Následne prijmú odporúčania pre vykonanie jednotlivých národných štúdií, ktoré sa zrealizujú v rokoch 2012 až 2014, uzavrela Avdičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: