Príhovor ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážené sestry, pôrodné asistentky, vážení lekárnici, zdravotnícki pracovníci,

keď som pred dvoma rokmi nastupoval do ministerskej funkcie, bol som úzko spätý s nemocnicou, so zdravotníkmi, s pacientmi... Zdravotnícky režim bol mojou súčasťou a počas dvoch rokov na ministerstve zdravotníctva som sa usiloval, aby sa táto previazanosť nenarušila, aby som poznal problémy, ktorými rezort denne žije. Pokiaľ mi to povinnosti dovolili, navštevoval som zdravotnícke zariadenia, zúčastňoval som sa na odborných rokovaniach a konferenciách, oboznamoval som sa s pripomienkami a podnetmi, ktoré na ministerstvo prichádzali. Diskutovali sme, hľadali sme spoločné priesečníky, riešenia a vždy sme sa snažili mať na pamäti predovšetkým pacientov.

Ďakujem za všetky konštruktívne podnety a pripomienky, za dobré nápady a pomoc. Aj vďaka Vám majú pacienti prístup k účinnej liečbe a v mnohých nemocniciach pribudli moderné diagnostické a terapeutické prístroje, či nové oddelenia. Dnes je čas, aby som vyslovil vďaku, ktorá patrí Vám všetkým - či už v nemocniciach, ambulanciách, záchrannej zdravotnej službe, liečebniach, lekárňach, kúpeľoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ďakujem, že ste poskytovali našim pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť a cením si Vašu obetavú prácu, empatiu, pomoc pri záchrane životov. Vážim si, že ste neraz aj v mimoriadne náročných pracovných podmienkach vydržali a poskytovali zdravotnú starostlivosť našim slovenským pacientom. Som hlboko presvedčený, že slovenskí lekári, sestry a zdravotníci sú nosným pilierom nášho zdravotníctva a ich veľká hodnota je vo vzdelanosti. Bolo by chybou, keby sme o takýto skvelý kapitál prišli. Vysoko si vážim prácu všetkých kolegov a kolegýň, ktorí prispievajú k zvyšovaniu kvality v našich zdravotníckych zariadeniach, študujú, dopĺňajú si kvalifikáciu, zavádzajú nové diagnostické a terapeutické postupy. Nech Vám tento postoj, odhodlanie a snaha pomôcť ešte dlho vydrží.

S vďakou a úctou
Richard Raši minister zdravotníctva SR

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: