Na úhradu nedoplatkov z ročného zúčtovania ostáva už len pár dní

Na úhradu nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009 ostáva už len pár dní. Platitelia, ktorým nedoplatok vyšiel tri eurá a viac, by tak mali urobiť do 30. júna. Tento termín je záväzný aj pre zdravotné poisťovne (ZP) a to v prípade, že majú platiteľom vrátiť preplatok z ročného zúčtovania. Ak za zamestnanca vykonal ročné zúčtovanie jeho zamestnávateľ, potom je povinný zaplatiť nedoplatok zdravotnej poisťovni zamestnávateľ.

Nesplniť si túto povinnosť sa nevyplatí. Ak totiž nedoplatok platiteľ neuhradí včas, zdravotná poisťovňa si ho môže vymáhať. Môže podať návrh na vydanie platobného výmeru na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), pričom si môže uplatniť aj úrok z omeškania. "Ďalšou možnosťou je aj vydanie výkazu nedoplatkov, ktorý je exekučným titulom. Zároveň je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť úradu pre dohľad všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili nedoplatok v stanovenom termíne, za čo im môže úrad uložiť pokutu," informuje na svojej internetovej stránke ZP Dôvera. Nedoplatok možno zaplatiť niekoľkými spôsobmi. Buď bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na kontaktných miestach poisťovne. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár. "ZP môže na základe písomnej žiadosti platiteľa povoliť splátky nedoplatku z RZP, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude tento platiteľ schopný zaplatiť nedoplatok z RZP a riadne plniť povinnosť - platiť preddavky na poistné," vysvetlila hovorkyňa ZP Union Judita Smatanová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: