Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice zmení 1. júla svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice s účinnosťou od 1. júla 2010 mení svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie podľa ustanovenia § 21 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 7 ods. 12 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Používanie označenia „univerzitná nemocnica“ zvýrazní jedinečné postavenie zdravotníckeho zariadenia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vzhľadom na uskutočňovanie pregraduálnej a postgraduálnej výučby.

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice má s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach uzatvorenú Dohodu o zriadení výučbových základní a Dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov. Predmetom týchto dohôd je zabezpečenie praktickej výučby študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializovaných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár a praktickej výučby vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v iných zdravotníckych povolaniach. Tým boli splnené všetky zákonné podmienky na používanie názvu „univerzitná nemocnica“ v zmysle zákona č. 133/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: