Zdravotné poisťovne svoje rozpočty vlani naplnili na 99,18 percenta

Podľa predbežných údajov z finančných výkazov dosiahli zdravotné poisťovne ku koncu minulého roka celkové príjmy vo výške takmer 3,6 milióna eur. Po konsolidácii o sumu z prerozdelenia poistného 51 miliónov eur to je naplnenie rozpočtu na 99,18 percenta, pričom celkové príjmy zdravotných poisťovní boli rozpočtované vo výške 3,6 milióna eur.

Ako ďalej vyplýva zo správy ministerstva zdravotníctva, výdavky zdravotných poisťovní vlani dosiahli 3,5 milióna eura respektíve 3,45 milióna eura po abstrahovaní prídelu z prerozdelenia poistného. Výdavky boli rozpočtované vo výške 3,5 milióna eur, čo je naplnenie rozpočtu na 98,12 percenta. Ku koncu roka 2009 evidovali zdravotné poisťovne záväzky v celkovej výške 345 milióna eur, z čoho predstavovali záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sumu 305 milióna eur. Z toho bola výška záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti po lehote splatnosti 0,19 milióna eur. V priebehu roka 2009 došlo k poklesu dlhu o 0,21 milióna eur v porovnaní so stavom k 31. decembru 2008.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: