Ukončenie štúdia prináša so sebou aj povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Ukončenie stredoškolského či vysokoškolského štúdia prináša so sebou aj niekoľko povinností. "Za študenta strednej školy platí štát poistné najdlhšie do 31. augusta, za študenta vysokej školy platí poistné štát do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky, ktorý je zároveň dňom skončenia štúdia na vysokej škole. Treba si dať pozor, že takýmto dňom skončenia nie je teda deň promócie, ale deň štátnice," vysvetlila pre TASR Zuzana Horníková zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ak sa absolventi po týchto termínoch nezamestnajú, nezačnú podnikať alebo sa nezaevidujú na úrade práce, prípadne nepokračujú v štúdiu, tak sú povinní si platiť poistné ako samoplatitelia. Mesačná výška preddavkov na verejné zdravotné poistenie je v takomto prípade pre osoby dobrovoľne nezamestnané vo výške 28,92 eura. V prípade, že študent vysokej školy pokračuje z prvostupňového štúdia na druhostupňovom, štát platí poistné aj v období medzi skončením prvostupňového štúdia a zápisom na druhostupňové štúdium. Štát však platí poistné za študenta najdlhšie do 26 rokov veku. Výnimkou je, ak vyše 26-ročný študent študuje v dennej forme štúdia (teda nie externej), štúdium nepresiahlo štandardnú dĺžku štúdia a študent už nezískal vysokoškolské vzdelanie a nebol mu priznaný akademický titul. Tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne a potom platí poistné štát do ukončenia štúdia aj po 26. roku veku študenta.

Doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce. Za študenta doktorandského štúdia je platiteľom poistného štát za podmienok, že doktorand študuje v dennej forme štúdia, celková dĺžka jeho štúdia neprekročila štandardnú dĺžku doktorandského študijného programu a doktorand nezískal už vysokoškolské štúdium tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov. Všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Ak niektorú z uvedených podmienok doktorand nespĺňa, musí si platiť poistné sám (ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát z iného dôvodu). V prípade, ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce, začne podnikať alebo je samoplatiteľom, je povinný tieto skutočnosti oznámiť zdravotnej poisťovni a to do ôsmich dní. Ak sa zamestná, túto skutočnosť za neho oznamuje zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: