MZ SR pripravilo zmeny v prospech pacientov a transparentnosti

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravilo novely viacerých zdravotníckych zákonov, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu pacientov pri každodennom styku so slovenským zdravotníctvom a ochrániť ich pred príliš vysokými doplatkami a zvýšiť čistotu a transparentnosť aktivít v slovenskom zdravotníctve.

Tieto opatrenia vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a budú účinné od začiatku roka 2011.

Opatrenia v prospech pacientov

Nikto nespochybňuje kvalitu práce slovenských lekárov a sestier, ani ich nasadenie v často náročných podmienkach. Na druhej strane, slovenské zdravotníctvo môže byť najmä pre starších, chronicky chorých či sociálne odkázaných pacientov dosť nehostinným miestom. Často sú zaťažovaní zbytočnými administratívnymi úkonmi. Čakajú dlhé hodiny na vyšetrenia a mesiace aj roky na neurgentné zákroky. Niektorí platia veľkú a stále rastúcu časť svojho príjmu na lieky. Navrhovanými zmenami ochránime pacientov pred vysokými platbami za lieky – po prekročení limitu ich preplatí zdravotná poisťovňa. Zrušíme povinnosť získať pred návštevou lekára - špecialistu odporúčací lístok.

Ochranný limit na doplatky za lieky

Doplatky na lieky narástli medzi rokmi 2002 až 2009 o 170 % a podiel hotovostných platieb pacientov na zdravotníctvo sa zvýšil nad priemer bohatých krajín. Hoci pokladáme rozumnú mieru spoluúčasti za účinný nástroj regulácie poskytovania starostlivosti, na ochranu zraniteľných pacientov zavádzame limit na doplatky. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia štvrťročne na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur a dôchodcovia maximálne 45 eur. Akékoľvek ďalšie doplatky im zaplatí zdravotná poisťovňa.

Zrušenie povinnosti odporúčacích lístkov

Pacienti nebudú musieť pred návštevou špecialistu navštíviť svojho všeobecného lekára, ak to nepokladajú za prínosné. Všeobecný lekár bude mať naďalej možnosť informovať svojho kolegu - špecialistu o požadovaných výkonoch a zdravotnom stave pacienta.

Opatrenia v prospech čistoty prostredia

Transparentnosť, čistota, nezávislá a profesionálna regulácia je v zdravotníctve, koncentrovanom a rentiérskom sektore, v značnej miere financovanom z verejných peňazí, oveľa dôležitejšia ako v iných oblastiach. Okrem úplného zverejnenia všetkých zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi preto vrátime nezávislosť úradu, ktorý dohliada na poskytovateľov a poisťovne, obmedzíme nehospodárne šafárenie v nemocniciach zmenou ich právnej formy, začneme prípravu zmien potrebných na spravodlivé platby nemocniciam a zrušíme symbol zdravotníckeho lobizmu – zákonom stanovené zbytočné testovanie na prítomnosť helicobactera.

Transparentnosť zmluvných vzťahov

Na internete zverejníme všetky zmluvy všetkých poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Verejnosť bude mať prístup k informáciám o tom, či niektorých poskytovateľov v ich meste alebo regióne niektorá poisťovňa nespravodlivo zvýhodňovala. Občanom to uľahčí výber dobrej poisťovne a dobrého zdravotníckeho poskytovateľa a výrazne obmedzí priestor na zákulisné dohody a korupciu. Sprísnime tiež reguláciu finančného zdravia poisťovní, aby sa neopakovali príklady ich zlého hospodárenia z minulosti aj súčasnosti.

Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vrátime úradu, ktorý dohliada na stabilitu poisťovní a kvalitu poskytovateľov, jeho nezávislosť. Vláda nebude môcť bezdôvodne odvolať jeho predsedu. Vďaka oddeleniu od politickej moci bude môcť úrad plniť svoju úlohu nezávislého a profesionálneho arbitra v zdravotníctve.

Transformácia nemocníc na obchodné spoločnosti

Štátne nemocnice majú formu príspevkových organizácií, charakterizovanú netransparentnosťou, zlým riadením a neprehľadným účtovníctvom. Napriek viacerým kolám oddlžovania prakticky kontinuálne vytvárali dlh. Aj napriek 130 miliónovej finančnej injekcii, ktorú dostali v závere roka 2009, vytvorili tieto nemocnice v minulom roku nový dlh vo výške najmenej 50 miliónov eur. Transformáciou na akciové spoločnosti zavedieme do nemocníc zodpovednosť manažmentov za hospodárske výsledky, prehľadné účtovníctvo a povinnosť auditu.

Zmeny potrebné na zavedenie platieb za diagnózu

Pre platby poisťovní nemocniciam neexistujú v súčasnosti takmer žiadne pravidlá. Veľké fakultné nemocnice dostávajú za rovnaký štandardný výkon pri rovnakej diagnóze omnoho viac peňazí než menší poskytovatelia. Naopak vysoko náročné diagnózy sú často finančne podhodnotené. Aj v tejto oblasti začneme s upratovaním. Naším cieľom je vytvorenie spravodlivého systému platieb za diagnózu (tzv. DRG), pre ktorý vytvára predkladaná novela inštitucionálne podmienky.

Zrušenie plošného testovania na výskyt helicobactera pylori

Azda najvypuklejším príkladom lobingu farmaceutických firiem v minulosti bolo uzákonenie plošných testov na výskyt helicobactera pylori, ktorý sa vyskytuje u veľkej časti populácie, a na ktorého testovanie u ľudí bez zjavných problémov neexistuje dôvod. Aj preto túto možnosť mladí ľudia, ktorí na ňu majú nárok, relatívne málo využívajú. Tento symbol lobizmu zrušíme a ušetrené peniaze použijeme na ochranu ľudí pred doplatkami za lieky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: