Regulácia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní sa sprísni

Od začiatku budúceho roka by sa mala sprísniť regulácia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Uvádza sa to v návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Tá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2011. Ukončenie činnosti Európskej zdravotnej poisťovne, ako aj prebiehajúca hospodárska kríza ukázali podľa ministerstva dôležitosť účinnej regulácie finančného zdravia zdravotných poisťovní. K existujúcej definícii platobnej schopnosti novela pridáva ďalšie dva ukazovatele.

Jedným je sledovanie pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkov, ktoré umožní odhaliť nesúlad medzi záväzkami voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a schopnosťou ich financovať. Druhým je ukazovateľ kapitálovej primeranosti, podielu vlastných zdrojov na vybranom poistnom po prerozdelení, ktorý umožní sledovať dostatočné kapitálové vybavenie zdravotnej poisťovne. Navrhovaná novela zavádza povinnosť zverejniť na internete a poskytnúť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) všetky zmluvy všetkých poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. "Transparentnosť je v zdravotníctve, ktoré je financované z verejných peňazí, ešte dôležitejšia ako v iných odvetviach. Zmluvné vzťahy a podmienky medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi neboli doteraz verejnosti prístupné," konštatuje rezort v materiáli.

Zverejňovanie zmlúv tak má umožniť verejnú kontrolu prípadného zvýhodňovania alebo znevýhodňovania niektorých poskytovateľov, skupín poskytovateľov alebo regiónov. "Získané údaje, ktoré bude môcť ÚDZS alebo iné subjekty spracovávať v užívateľsky priateľskej forme, uľahčia informovaný výber zdravotnej poisťovne a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanmi, a výrazne obmedzia priestor na zákulisné dohody a korupciu," uvádza ministerstvo. Novela zároveň zavádza povinnosť zdravotnej poisťovne viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie, osobitne pre individuálne zdravotné poistenie a aby bolo možné zistiť hospodársky výsledok za každý poistný druh samostatne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: