Nespokojným poistencom ostáva na zmenu poisťovne čas do konca septembra

Poistenci, ktorí nie sú spokojní so svojou zdravotnou poisťovňou (ZP), majú do konca septembra možnosť zmeniť ju. Zmena bude akceptovaná od 1. januára 2011. Túto možnosť majú len jedenkrát počas kalendárneho roka a prihlášku je možné podať len do jednej zdravotnej poisťovne. "Ak poistenec podá prihlášku do 30. septembra 2010, poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stáva 1. januára 2011. Ak podá prihlášku po 30. septembri 2010, prihláška je platná, ale poistencom novej poisťovne sa stáva až od 1. januára 2012," vysvetlila Radoslava Miklášová zo ZP Dôvera. Keďže poistenci môžu svoju poisťovňu zmeniť len jedenkrát počas kalendárneho roka, podanie prihlášky na zmenu by si mali dôkladne zvážiť. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odporúča v tejto súvislosti nekonať unáhlene, ale naopak, poradiť sa s príbuznými či známymi, ktorí majú skúsenosti so zmenou poisťovne. Poistenci, ktorí plánujú zmenu ZP, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára, ale aj odborného lekára - špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom.

Prihlášku do zdravotnej poisťovne je možné podať osobne na pobočkách poisťovní alebo poštou. Okrem toho ponúkajú poisťovne svojim budúcim klientom možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom elektronického tlačiva alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky. Zmenu zdravotnej poisťovne je poistenec povinný oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tiež zamestnávateľovi. V prípade, že má viacerých zamestnávateľov, musí zmenu zdravotnej poisťovni oznámiť každému z nich.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: