10 rokov od inštalácie prvej kamery PET na Slovensku

Pri príležitosti uplynutia 10 rokov od zriadenia na Slovensku prvého Pracoviska pozitrónovej emisnej tomografie (PET) Cyklotrónového centra Slovenskej republiky pri Klinike nukleárnej medicíny v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pozýva na prednášku pod názvom 10 rokov od inštalácie prvej kamery PET a jej klinického využitia na Slovensku.

Prednáška sa uskutoční dňa 7. septembra 2010 o 10.00 h v zasadacej miestnosti ÚNMS SR na 1. poschodí, Štefanovičova 3, Bratislava. Prednášať bude Izabela Makaiová. Spoluautormi sú: M. Fülöp, E. Füri, J. Kaušitz, P. Kováč, S. Kováčová, J. Krištiak, F. Macášek, D. Podhorský, P. Povinec, P. Rajec, J. Ružička, V. Vondrák. Prednáška v stručnosti rekapituluje 10-ročné skúsenosti od inštalácie, cez testovanie až po prevádzku na Slovensku prvého Pracoviska pozitrónovej emisnej tomografie (PET) Cyklotrónového centra Slovenskej republiky pri Klinike nukleárnej medicíny v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj výsledky dosiahnuté na tomto pracovisku za obdobie ostatných 10 rokov. Spoluautori budú prezentovať výsledky ďalších pracovísk s PET kamerami, ktoré boli postupne zriadené na Slovensku a zároveň informovať o vzniku výroby rádiofarmák na Slovensku. Čo je pozitrónová emisná tomografia (PET)? PET je v súčasnosti najcitlivejšia a najselektívnejšia technika zobrazovania procesov a interakcií v ľudskom tele na molekulárnej úrovni. Nukleárna medicína je lekárskym odborom, ktorý na diagnostiku i terapiu využíva otvorené rádioaktívne preparáty upravené do takej formy, aby vyhovovali podmienkam Liekopisu tak, ako všetky ostatné liečivá.
Rádioaktívne preparáty sa skladajú z dvoch častí:

1. prvá, tzv. nosič, je chemická zlúčenina, ktorá sa na základe určitých biologických, chemických, metabolických alebo iných vlastností nahromadí v tých orgánoch alebo tkanivách, ktoré chceme vyšetriť;

2. druhú časť tvorí rádioaktívny prvok umožňujúci zviditeľniť toto hromadenie. Na toto zviditeľnenie sa využívajú tzv. scintilačné detektory (detektory žiarenia).

Pozitrónová počítačová tomografia je diagnostická metóda nukleárnej medicíny. Pozitrónová znamená, že na zobrazenie pacienta a jeho orgánov sa využíva pozitrónové žiarenie prvkov s veľmi krátkym polčasom premeny (čas, za ktorý sa rozpadne práve polovica atómových jadier). Ako nosič sa v tomto procese používa glukóza (jednoduchý cukor), ktorá sa nahromadí tam, kde je zvýšená energetická spotreba cukru – fyziologicky v mozgu a v srdci. Prebytočná glukóza sa vylučuje močom, preto sa zobrazia aj obličky a močový mechúr. Ako rádioaktívny prvok sa používa 18F, ktorý sa vyrába v cyklotróne (kruhový urýchľovač s premenlivou energiou nabitých častíc a neutrónov) a má polčas premeny 110 minút. Tomografia znamená, že sa vyšetruje pacient ako objem, ktorý sme schopní zobraziť v troch na seba kolmých rovinách. Všetky získané údaje sa zaznamenávajú a spracúvajú počítačom.

Pozitrónová počítačová tomografia na zobrazenie diagnostických údajov využíva PET kameru. PET kamera je vzhľadom podobná CT – je to veľký tunel so širokým zorným poľom, v ktorom je niekoľko scintilačných detektorov. Na rozdiel od CT alebo magnetickej rezonancie sa pri tejto metóde nezobrazujú detailne anatomické štruktúry, ale len deje v organizme na funkčno-morfologickom základe, to znamená – v skoršom období ochorenia. Pri PET vyšetrení ide o zobrazenia na molekulárnej úrovni, čo poskytuje najcitlivejší spôsob zobrazenia patologickej odchýlky od normy. Významným prínosom výsledku tohto vyšetrenia je tak skoršia diagnostika rozsahu nádorových ochorení, čím sa podstatne zvyšuje pravdepodobnosť vyliečenia pacientov.

Pracovisko pozitrónovej emisnej tomografie (PET) Cyklotrónového centra Slovenskej republiky pri Klinike nukleárnej medicíny v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého garantom je ÚNMS SR zabezpečuje PET vyšetrenia s 18FDG (fluorodeoxy-glukózou) s cieľom diagnostikovať najmä onkologické a niektoré neurologické ochorenia. Prvý pacient bol vyšetrený 15. augusta 2000 a do dnešného dňa sa týmto zariadením diagnostikovalo niekoľko tisíc pacientov z celého Slovenska. Keďže Klinika nukleárnej medicíny, na ktorej bolo toto prvé PET pracovisko zriadené, je výučbovou bázou pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nukleárnej medicíne, zabezpečuje aj výchovno-vzdelávací a vedecko-rozvojový program so zameraním na PET/18FDG. Výsledky získané z PET vyšetrení boli doteraz prezentované formou odborných prednášok na rôznych domácich a zahraničných odborno-vedeckých podujatiach a zverejnené v domácich a zahraničných časopisoch. V roku 2003 získal kolektív PET pracoviska Cenu ministra školstva Slovenskej republiky za rozvoj tejto novej diagnostickej metódy v SR s prínosom pre vedecko-vzdelávaciu oblasť.

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej „ÚNMS SR„) je poskytovať informácie podnikateľským subjektom, ako aj širokej verejnosti o technických požiadavkách, ktoré platia na výrobky v krajinách EÚ a WTO. Zabezpečuje fungovanie nástrojov, na ktorých je založená dôveryhodnosť merania (metrológia) a obchodných transakcií (normalizácia). Sleduje dodržiavanie zákonných požiadaviek na výrobky (posudzovanie zhody), aby ich na európskom a celosvetovom trhu akceptoval každý zákazník. ÚNMS SR je zriaďovateľom Slovenského ústavu technickej normalizácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: