Poisťovniam sa návrh ministerstva zverejňovať všetky zmluvy na webe nepáči

Zdravotným poisťovniam (ZP) sa nepáči návrh ministerstva zdravotníctva (MZ) podľa ktorého, by mali v budúcnosti všetky zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zverejňovať na internete. Vo vznesených pripomienkach k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá túto zmenu prináša, okrem iného poisťovne argumentujú tým, že dôjde k porušeniu obchodného tajomstva či ku kolízii so zákonom o ochrane osobných údajov. K materiálu bolo celkom vznesených 312 pripomienok, z toho 83 zásadných. Súkromná poisťovňa Dôvera poukazuje aj na zvýšenú administratívnu náročnosť a technickú stránku zverejňovania zmlúv, nakoľko každá zmluva môže mať množstvo dodatkov a príloh. "Pri zmene zmluvných podmienok formou dodatku k zmluve, by bolo neúnosné uverejňovanie dodatkov k zmluvám vzhľadom na ich množstvo," argumentuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Union v tejto súvislosti poukazuje aj na s tým súvisiace navýšenie nákladov ZP na výpočtovú techniku, ako aj ľudské zdroje.

Dôvera napríklad nevidí žiadny zmysel vo zverejňovaní zmlúv medzi ZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, kde je zo strany štátu cenová regulácia. Okrem toho tvrdí, že zverejnením zmlúv dôjde k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže na relevantnom trhu verejného zdravotného poistenia. Súčasťou zmlúv sú prílohy obsahujúce cenové podmienky, objemy, výšky platieb, ktoré podľa VšZP tvoria jadro obchodnej politiky poisťovne. "Zverejnenie rozsahov zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti bude zavádzajúce, nakoľko pri stanovovaní poisťovňa postupuje individuálne u každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vychádza z viacerých podkladov, ako sú počty ošetrených pacientov a vyšetrení, frekvencia vyšetrení a podobne," uvádza VšZP.

Poisťovne sa zhodujú na tom, že pre poistencov nebudú mať zverejnené zmluvy dostatočnú vypovedaciu schopnosť. "Zverejňovanie zmlúv nebude mať žiadnu vypovedaciu hodnotu vo vzťahu k poistencom, ani verejnosti," pripomína ZP Union. Ako ďalej uvádza, uvedenie samotnej zmluvy bez objektívneho poznania ostatných ukazovateľov nebude a objektívne nemôže byť prínosom pre deklarovanú transparentnosť zmluvných vzťahov. Samotný obsah zmlúv a všeobecných zmluvných podmienok nemá podľa Dôvery pre verejnosť relevantnú výpovednú hodnotu. "Ani zverejnenie výšky úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť neposkytne verejnosti relevantnú informáciu a to najmä z dôvodu, že ak by došlo k porovnaniu jednotlivých cien, možný rozdiel v cene môže mať viacero dôvodov: rôzna štruktúra pacientov, rôzna štruktúra oddelení, rôzna štruktúra nákladov v jednotlivých zariadeniach a pod.," dodáva Dôvera. Prezident Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula nevidí dôvod na to, aby sa zmluvy nezverejňovali. Lekári už v minulosti navrhovali vznik tzv. verejnej zdravotnej pokladnice, do ktorej by smerovali peniaze určené na zdravotníctvo. Odtiaľ by sa následne prerozdeľovali do poisťovní a ďalej k poskytovateľom. Zároveň by mal každý možnosť si pozrieť, koľko prostriedkov smerovalo napríklad do jednotlivých nemocníc. "Sme za zverejňovanie zmlúv, ak to neodporuje zákonu," doplnil Dragula.

Poisťovne by mali podľa návrhu novely zákona zverejniť na internete a poskytnúť ÚDZS zmluvu do 30 dní odo dňa jej uzavretia. Prvýkrát budú povinné uverejniť na internete a predložiť úradu v elektronickej podobe platné zmluvy, ktoré ZP uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pred účinnosťou tohto zákona do 60 dní odo dňa jeho účinnosti. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2011. Ako ozrejmil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, zverejňovanie zmlúv je komplikované, keďže ide o tisíce dokumentov. Rezort sa preto bude snažiť nájsť taký systém, aby sa nemuseli zverejňovať zmluvy nízkej hodnoty. "Budeme hľadať optimálnu hranicu a dohadovať sa." Vláda SR zverejňovanie zmlúv zaradila medzi svoje priority. Podľa kabinetu to obmedzí klientelizmus v zdravotníctve. "Verejnosť bude mať prístup k informáciám, či niektorých poskytovateľov poisťovňa nespravodlivo zvýhodňovala. Občanom to uľahčí výber dobrej poisťovne a dobrého zdravotníckeho poskytovateľa a výrazne obmedzí priestor na zákulisné dohody a korupciu," píše sa v materiáli o krátkodobých prioritách vlády SR do konca roka 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: