Akademický senát LF UK žiada odvolať riaditeľa FNsP Bratislava Potičného

Akademický senát LF UK žiada odvolať riaditeľa FNsP Bratislava Potičného
Zdroj: bigstockphoto.com

Akademický senát Univerzity Komenského 8. júna na svojom riadnom zasadnutí vzal na vedomie správu Akademického senátu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá sa týkala problematiky reštrukturalizácie pracovísk Lekárskej fakulty UK a podporil aktivity AS LF UK, tiež dekana a rektora UK. V nej AS Lekárskej Fakulty UK zaviazal dekana LF UK Pavla Traubnera a žiada rektora UK Františka Gahéra, aby obhajoval zákonné požiadavky univerzity. Žiada ich, aby vyzvali šéfa rezortu Rudolfa Zajaca na odvolanie riaditeľa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Bratislava Valeriána Potičného. Uvádza sa to okrem iného v správe o Reštrukturalizácii pracovísk LF UK v Bratislave. Informáciu TASR poskytol predseda Akademického senátu Univerzity Komenského Karol Mičieta.

AS LF UK to odôvodňuje nesúhlasom s pozastavením, respektíve zo zrušením I. chirurgickej, I. internej a I. internej kliniky LF UK vo FNsP Bratislava. Podľa AS LF UK tieto kliniky plnia komplexné pedagogické, vedecké a zdravotnícke úlohy. Majú kľúčovú pozíciu, a preto bez nich by nebola možná pedagogická činnosť na LF UK. Navyše ich zrušenie by viedlo k ďalšiemu zníženiu dostupnosti zdravotníckych služieb pre pacientov.

AS LF UK nesúhlasí s postupom vedenia FNsP Bratislava a so spôsobom jeho rozhodovania. Tento postup je nielen ohrozením existencie jednotlivých kliník, ale ej útokom na celú LF UK a jej integritu. Vedenie FNsP v Bratislave svoj postup neprerokovalo s vedením LF UK, ani s AS LF UK.

Navrhnutý spôsob zrušenia kliník alebo pozastavenia ich činnosti je v rozpore s rešpektovaním akademických práv a slobôd a s dodržiavaním zmlúv o klinikách medzi UK a FNsP, zdôrazňuje sa v správe AS LF UK. Senát LF UK opakovane nesúhlasí s transformáciou verejných zdravotníckych zariadení na obchodné spoločnosti. Zároveň AS LF UK žiada vládu o okamžité transparentné zastavenie tohto procesu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: