Autizmus

Fakty o autizme

Autizmom trpí celosvetovo približne 67 miliónov ľudí, pričom každých 20 minút je diagnostikovaný autizmus u ďalšieho človeka. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie pripadá na 1 000 detí 1 až 6 detí postihnutých autizmom. Autizmus postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako dievčatá a vo väčšine prípadov sa prejaví do troch rokov života dieťaťa. Autizmus zatiaľ nevieme liečiť, ale pri včasnej diagnostike a skorom zásahu môžeme významne zmierniť jeho následky. Názov pochádza z gréckeho slova „autos“/sám/ a „izmus“/orientácia, tzn. stiahnutie sa z vonkajšieho do vlastného, imaginárneho sveta. Svetový deň povedomia o autizme (2. apríla) si svet pripomína od roku 2007. Autizmus sa tak po tuberkulóze a AIDS stal tretím ochorením, ktorému OSN venovala svetový deň .

O ochorení

Autizmus je vývinová porucha, ktorá je charakteristická uzatváraním sa do vlastného sveta, ťažkosťami v komunikácii a vo vytváraní spoločenských väzieb so svojím okolím. Ochorenie sa vo väčšine prípadov prejaví do veku troch rokov, pričom najčastejšie býva diagnostikované medzi 18-24 mesiacom života dieťaťa. Prejavuje sa predovšetkým rečovou disfunkciou, nezvyčajným správaním či opakovanými, stereotypnými pohybmi a odmietavým postojom k akýmkoľvek zmenám, či vybočeniu z navyknutého každodenného poriadku.

Poznáme veľmi širokú škálu symptómov, ktorými sa autizmus prejavuje. Ich výskyt u pacientov je veľmi individuálny, pričom neexistujú dvaja pacienti s identickým príznakmi. Medzi možné a často sa vyskytujúce prejavy autizmu patria:

  • Absencia hovorovej reči – patrí k najčastejším príznakom autizmu. Dieťa nevie vyjadriť svoje pocity a myšlienky, nechápe zmysel komunikácie a jazyk vníma ako schematický jav. Slová neskladá do viet a často vôbec nereaguje, keď sa s ním niekto rozpráva.
  • Rutina, stereotyp – dieťa je zvyknuté na určité veci, má svoj denný režim a akúkoľvek zmenu, ktorá by tento stereotyp narušila, odmieta.
  • Echolalia – označuje stav, kedy dieťa mechanicky, bez rozmýšľania opakuje slová či slovné spojenia počas dlhšieho časového úseku.
  • Prejavovanie emócií fyzickým kontaktom – emócie takmer neprejavuje a nevyhľadáva, resp. bráni sa fyzickému kontaktu, niekedy s výnimkou blízkych rodinných príslušníkov (objatiam, pohladeniu a pod.).
  • Opakujúci sa pohyb – môže ísť napríklad o mávanie rukami či kývanie sa hore-dolu aj počas niekoľkých hodín.
  • Prejavy nálad – dieťa reaguje neadekvátne na vzniknutú situáciu (keď sa má smiať, plače, a naopak.)
  • Očný kontakt – u ľudí s autizmom je očný kontakt často veľmi slabý, je ťažké ho nadviazať a ešte ťažšie udržať.
  • Spoločenský kontakt medzi rovesníkmi – dieťa nenadväzuje priateľstvá, nevyhľadáva prítomnosť iných detí.

Príčina vzniku autizmu doposiaľ nie je známa. Pravdepodobne ide o vrodenú poruchu, ku ktorej dochádza počas vnútromaternicového vývinu. Ide o celoživotné postihnutie, pri ktorého najťažších formách autista vôbec nie je schopný samostatnosti a potrebuje neustálu opateru. Väčšinou si jeho stav vyžaduje plnú pozornosť a čas jedného z rodičov. Opatera a vytvorenie vhodných sociálnych podmienok pre rodinu a dieťa s autizmom je finančne aj materiálne veľmi náročné.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: