MZ SR predstaví úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorá sa uskutoční vo štvrtok 4. novembra v Banskej Bystrici.

Konferencia s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, sa špecificky zameria na prezentáciu regionálnych prínosov úspešne zrealizovaných projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Podujatie je určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia ako aj pre odbornú i laickú verejnosť.

Hlavný program tvoria prezentácie troch úspešne zrealizovaných projektov. Z prezentácií realizátorov sa účastníci dozvedia základné informácie o projektoch, ich dosiahnuté výsledky, prínos pre regióny Slovenska a ďalšie plány úspešných prijímateľov.

O účinkoch projektu s názvom „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“ bude informovať námestníčka generálneho riaditeľa pre liečebný a diagnostický úsek Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. Gabriela Kaliská.
 
O regionálnom prínose projektu s názvom "Nákup angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie",  bude hovoriť riaditeľ, vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA. s.r.o. Marián Hranai.

Na záver bude podľa programu prezentovať komplexné údaje o projekte s názvom "Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a. s“ generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. František Sabol.

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. OPZ úrovňou zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov patrí medzi najúspešnejšie slovenské operačné programy v programovom období 2007 – 2013.

Dva z prezentovaných projektov navštívil aj zástupca Európskej komisie a zároveň pozorovateľ Monitorovacieho výboru pre OPZ Sean McGrade. Podľa jeho slov tieto projekty nielen papierovo napĺňajú stratégiu a ciele OPZ, ale tiež dokazujú, že účelne a správne nasmerovaná pomoc zo štrukturálnych fondov, dokáže výrazným spôsobom reálne prispieť k záchrane životov a zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov jednotlivých regiónov, čo je v porovnaní s investovanou čiastkou nevyčísliteľná hodnota.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: